search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Vi måste lära oss att förklara varför det är bättre att anlita en advokat”

Advokatkåren är splittrad i sin syn på den ökade konkurrensen inom privatjuridiken. En del tycker att det är skönt att slippa småplocket med bouppteckningar medan andra befarar att återväxten av familjerättsadvokater försvåras. En gemensam uppfattning är dock att kåren behöver bli duktigare på att förklara varför det är bättre att anlita en advokat.
Tidskriften Advokaten har talat med ett tiotal advokater som huvudsakligen sysslar med familjerätt eller annan humanjuridik. De flesta har märkt av de nya aktörerna, men ingen känner sig för egen del hotad av konkurrensen. De anser att de har ett bra utbyte med såväl banker som begravningsbyråer, och att de fortfarande får en hel del ärenden från dessa.

Flera anser dock att det är naturligt och även bra att bouppteckningar och annat småplock har tagits över av andra, så att advokaterna kan koncentrera sig på större och mer stimulerande uppdrag.

EN AV DEM är Bertil Schultz, advokat i Örebro. Han anser att det är rimligt att enklare juridisk rådgivning utförs av andra än advokater. Däremot tror han att allmänheten riskerar att råka illa ut när banker, begravningsbyråer eller andra juridiska byråer handlägger ärenden där det finns olika partsintressen.

– Vi advokater är tydliga med att vi endast kan företräda den ena parten och att vi lojalt står på vår klients sida. Banker och begravningsbyråer ger dock skenet av att de kan fungera som något slags neutral tredje part. Det fungerar inte när det finns olika partsintressen. Folk riskerar därför att bli lurade, och ofta döljs vems intresse de företräder, säger Bertil Schultz och ger ett exempel.

– Om banken handlägger en skilsmässa där den ena parten är företagare och stor kund är det ofrånkomligt att banken företräder dennes intressen, eftersom de är angelägna om att ha kvar en så solid kund som möjligt.

Börje Samuelsson, advokat i Helsingborg, tycker också att det är naturligt att begravningsbyråerna tar en större andel av bouppteckningar och enklare arvsskiften. Han har inte märkt av att de nya aktörerna konkurrerar om de mer avancerade uppdragen. Tvärtom får han fortfarande många uppdrag som skiftesman och boutredningsman från banker och begravningsbyråer.

DÄREMOT TROR HAN att den ökade konkurrensen om de enklare uppdragen kan bidra till att färre biträdande jurister anställs, vilket hämmar återväxten inom familjerätten i advokatkåren.

– Det råder i dag stor brist på erfarna kvalificerade advokater som kan fungera som bodelningsförrättare eller boutredningsmän, det har jag upplevt många gånger då jag själv fungerat som partsombud. Det gör mig orolig att denna typ av uppdrag i framtiden inte sköts av advokater, eftersom det råder sådan brist, säger Börje Samuelsson.

Björn Sandin, advokat i Stockholm, sysslar i dag främst med brottmål men har tidigare arbetat mycket med familjerätt. Han anser att det är fel att advokatkåren frivilligt släpper ifrån sig ärenden till andra aktörer på familjerättens område.

– Självklart ska vi ta in alla uppdrag vi får, även om det gäller enklare avtal eller andra uppdrag av lättare beskaffenhet. Dels är det ärenden som utförs bäst på en advokatbyrå, dels är det utmärkta uppdrag för en biträdande jurist. Det är viktigt att vi värnar detta rättsområde för att hindra att humanjuristerna dör ut.

Även Bengt Modéer, advokat i Malmö, anser att det är advokaternas passivitet som öppnat vägen för fler familjerättsliga aktörer.

– I dag råder knappast brist på uppdrag men det är alldeles för få advokater som sysslar med familjerätt. Än så länge sysslar våra konkurrenter inte så mycket med tvister. Men om vi inte blir fler advokater som tar tag i familjerätten riskerar inbrytningarna att bli mer omfattande.

Per-Olof Lefwerth, advokat i Solna och ordförande i Familjerättskollegiet, anser också att det är angeläget att advokaterna inte släpper ifrån sig fler familjerättsliga ärenden. Dessutom tycker han att advokaterna borde ta upp kampen med mäklarbyråerna.

– För 10–15 år sedan utförde vi en hel del kontraktskrivningar i samband med fastighetsöverlåtelser. I dag anlitar de flesta mäklare eftersom de erbjuder paketlösningar. Förmodligen skulle det bli betydligt billigare för säljaren att anlita en advokat eftersom vi inte debiterar några provisioner utan bara skäligt arvode.

För att lyckas anser han att humanjuristerna måste bli bättre på att marknadsföra sig.

– För cirka tio år sedan hade Advokatsamfundet en påkostad annonskampanj där man berättade om fördelarna med att anlita en advokat. Jag tror att det kan vara dags för en ny sådan kampanj snart, säger Per-Olof Lefwerth.

HAN ÄR INTE ENSAM. Merparten av de advokater vi talat med anser att förbättrade marknadsföringsinsatser, där man tydliggör skillnaderna mellan en advokat och andra jurister, är ett måste för att möta konkurrensen.

Kristina Engstrand, advokat i Solna, hoppas på hjälp från Advokatsamfundet med en sådan kampanj:

– Vi är väldigt konkurrensutsatta jämfört med affärsjuristerna, och eftersom vi huvudsakligen är småbyråer har vi inte ekonomi att marknadsföra oss i stor skala. Jag tror att ett uttalande från samfundet eller en annonskampanj där man tydliggör skillnaderna mellan advokater och andra aktörer både kan ge nya klienter och bidra till att öka statusen bland advokaterna som sysslar med familjerätt.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON