search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Styckmordfallet åter aktuellt

Under april väntas Regeringsrätten ta ställning till läkarnas resningsansökan i det så kallade styckmordsfallet. Socialstyrelsen säger nej till resning.

Professor Anders Agell är starkt kritisk till myndighetens agerande.
Anders Agell har på eget initiativ undersökt kammarrättens dom i legitimationsfrågan och erbjudit sig att av ideella skäl vara ombud för de båda läkarna. I september 2003 lämnade han in en resningsansökan med begäran om att kammarrättens dom från 1991 skulle undanröjas. Anders Agell anser att hans utredning visar att resning måste beviljas.

– Det är uppenbart att det måste bli så, säger han.

Hittills har rättsväsendet saknat förmåga till självrättelse, menar han, varför bevisfrågorna först nu tas upp igen på ett seriöst vis.

– Alla processuella klagomål under de gångna åren har varit ganska meningslösa i ett så formalistiskt rättssystem som det svenska, säger Anders Agell.

Socialstyrelsen, som är läkarnas motpart, har motsatt sig resning, eftersom det inte skulle ha framkommit något avgörande nytt. I sin senaste inlaga hänvisar styrelsen till vissa textpartier i journalisten Lars Borgnäs bok ”Sanningen är en sällsynt gäst”.

Anders Agell avvisar helt Socialstyrelsens invändningar. Han hävdar att Socialstyrelsen bryter mot reglerna i regeringsformen om saklighet och opartiskhet.

– Socialstyrelsen bryter mot det kravet nu på samma sätt som i kammarrätten 1991, säger han.

Anders Agell anser att det är hög tid att Regeringsrätten tar sig an resningsansökan. Läkarna har ju inte bara förlorat sina legitimationer; de har dessutom blivit socialt utstötta och utpekade som likskändare och sannolika mördare. Agell har argumenterat för en muntlig, offentlig förhandling.

– En sådan skulle ha stor betydelse för läkarna, säger Agell, som anser att den allmänna opinionen skulle påverkas mer av en muntlig förhandling.

– Är man lite förnuftig så ryms en muntlig förhandling i detta exceptionella fall mycket väl under 9 § förvaltningsprocesslagen. Då kan läkarna få en chans till rentvående under samma former som då de tidigare blivit felaktigt dömda.

TOM KNUTSON
Annons
Annons