search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2003/1096 Delbetänkandet ”Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen”, SOU 2003:74.
R-2003/1185 Betänkandet ”Utlänningsdatalag”, SOU 2003:40.
R-2003/1262 Departementspromemorian ”Skärpta regler mot penningtvätt”, Ds 2003:52.
R-2004/0002 Promemorian”Särskilda frågor rörande finansiella företag som tillämpar IAS”.
R-2004/0004 Departementspromemorian ”Ny distansavtalslag”, Ds 2003:59.
R-2004/0039 Förslag till EG-direktiv om mervärdesskatt avseende platsen för tillhandahållande av tjänster.
R-2004/0125 Förslag till förordning med genomförandeåtgärder avseende prospektdirektivet.
R-2004/0140 Promemorianom förslag till ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid och om förslag till ändring i brottsbalken.
R-2004/0152 Förslag om ändrade regler för överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag.
R-2004/0190 Förslag till proposition ”Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, m.m.”.
R-2004/0223 Delyttrande angående upphävande av bestämmelsen i aktiebolagslagen om personligt ansvar i advokataktiebolag.
Annons
Annons