search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Penningtvättdirektiv kan tvinga advokater bli angivare

De skärpta reglerna om penningtvätt rycker allt närmare. Med dem införs en rapporteringsskyldighet för advokater. För den svenska advokatkåren innebär förslaget ett principiellt avsteg i relationen mellan advokaten och klienten. Förslaget som nu remissbehandlats får både ris och ros.
Sedan 10 år är de flesta finansiella företag i Sverige skyldiga att bland annat kontrollera identiteten hos den som man gör affärer med eller utför transaktioner åt. Företagen är även skyldiga att rapportera misstänkta fall av penningtvätt till polisen. Dessa regler, som finns i lagen om åtgärder mot penningtvätt, har sin grund i ett EG-direktiv från 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt. Det nya förslaget, som nu har varit på remiss, innehåller delar som innebär flera skärpningar av den svenska lagstiftningen om penningtvätt. Förslagen bygger på de ändringar av penningtvättsdirektivet som Europaparlamentet och rådet beslutade om år 2001.

FÖRSLAGEN TILL ÄNDRING i lagen om åtgärder mot penningtvätt innehåller en rad nyheter. Skyldigheten att kontrollera identiteten och rapportera misstänkta fall av penningtvätt utsträcks till att även omfatta bland annat oberoende jurister, till exempel advokater, men också revisorer, skatterådgivare och fastighetsmäklare. För advokater, biträdande jurister och andra oberoende jurister ska lagen endast gälla när de deltar i vissa särskilt angivna transaktioner för en klients räkning, till exempel företagsöverlåtelser eller företagsförvärv.

Vissa inskränkningar föreslås i rapporteringsskyldigheten för oberoende jurister, skatterådgivare och revisorer; dessa undantas från skyldigheten att lämna uppgifter till polisen vid misstanke om penningtvätt bland annat när de uppträder som rättegångsombud, biträde eller försvarare. För advokater och biträdande jurister på advokatbyårer föreslås att undantaget från rapporteringsskyldighet även ska gälla för den information som de får när de bedömer en klients rättsliga situation första gången.

ADVOKATER OCH BITRÄDANDE JURISTER på advokatbyråer ska, i likhet med andra som omfattas av penningtvättslagen, vara skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt oavsett hur allvarlig den är. Regleringen i penningtvättslagen om att den som rapporterar misstänkt penningtvätt inte får göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt kompletteras med en bestämmelse som anger att den som har rapporterat misstänkt penningtvätt får höras som vittne i domstol.

Möjligheten att enligt penningtvättdirektivet utse ett lämpligt självreglerande organ – som Advokatsamfundet – till vilket oberoende jurister skall rapportera misstänkt penningtvätt bör inte utnyttjas, enligt förslaget. Samma regler ska alltså i detta avseende gälla för advokater och biträdande jurister på advokatbyrå som för övriga som omfattas av penningtvättslagen. Förbudet att till klienten eller annan utomstående röja, att rapportering av misstänkt penningtvätt skett, gäller för advokater och biträdande jurister under 24 timmar från det att rapporteringen gjordes. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons