search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

IBA:s ledning på besök

I början av mars besöktes Advokatsamfundet av ett 80-tal delegater från IBA Council med anledning av att IBA (International Bar Association) höll sitt ledningsmöte i Stockholm. Mötet avlöpte väl och Advokatsamfundets insatser uppskattades stort, med bland annat en mottagning på samfundet samt middag på Operaterrassen. IBA:s alla möten hölls på Advokatfirman Vinge och Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

IBA bedriver en omfattande verksamhet och de årliga konferenserna tilldrar sig stort intresse. Om den senaste i San Francisco berättade vi i Advokaten nr 1 i år. IBA engagerar sig också i regionala projekt. Organisationen ger ett kraftfullt stöd till ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan praktiskt verksamma jurister och mellan advokatsamfunden i Norden och Baltikum.

– Det är bara ett led i en större satsning som också involverar den svenska regeringen, SIDA och ILAC. Inom ramen för dessa ansträngningar sker också utbildning av domare och så kallat rättshjälpsbistånd. För att utvidgningen av den Europeiska unionen skall lyckas i vår del av det nya Europa är det utomordentligt angeläget att sådana ansträngningar genomförs, säger Axel Calissendorff, Advokatsamfundets ordförande och tillika ställföreträdande generalsekreterare för den nordisk–baltiska regionen inom IBA. Calissendorff har ett övergripande ansvar för samarbetets utveckling.

TOM KNUTSON
Annons
Annons