search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2003/1211 Departementspromemorian ”Rättshjälp i gränsöverskridande tvister – genomförande av EG:s rättshjälpsdirektiv”, Ds 2003:53
R-2003/1224 Riksskatteverkets förslag om informations- och dokumentationsskyldighet avseende internationella företags prissättning av interntransaktioner
R-2003/1283 Rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande av bötesstraff
R-2003/1287 Departementspromemorian ”Rättshjälp och ersättning till rättsliga biträden”, Ds 2003:55
R-2003/1303 Skogsstyrelsens rapport ”Förslag till ändringar i skogsvårdslagen och skogsvårdsförordningen”
R-2003/1305 Promemorian om tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott
R-2003/1306 Promemorian om följdändringar med anledning av nya regler för bank- och finansieringsrörelse samt inlåningsverksamhet
R-2003/1308 Promemorian ”Sexualbrotten”
R-2004/0001 Promemorian om undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift
R-2004/0042 Skrivelse om förändring av förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndighetens verksamhet.
Annons
Annons
Annons