search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Jäv för särskild granskare?

I Advokaten nr 1 2004 kritiserar advokaten Bertil Lundberg en dom av länsrätten i Vänersborg (28/5 2002; mål nr 725-02) i vilken länsrätten ansett att jäv ej förelegat för en särskild granskare av en bostadsrättsförening, en affärsjurist anställd vid ett revisionsföretag, trots att föreningens ordförande var släkt med (bror till) revisionsföretagets VD.
LÄNSRÄTTEN har, såvitt kan utläsas av domskälen, ansett att jävsbestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar (9 kap. 17 § jämfört med 9 kap. 7 §) inte varit tillämpliga på den aktuella situationen. Kammarrätten har gjort samma bedömning som länsrätten. Detta synes vara en riktig bedömning. Således tar bestämmelserna enligt ordalagen inte sikte på det aktuella ”jävsförhållandet”. Vad som däremot kan framstå som egendomligt i sammanhanget är att en av bostadsrättsföreningens revisorer, en auktoriserad revisor, tillika FAR-ledamot, anställd vid samma revisionsföretag som den särskilde granskaren, affärsjuristen, ansett sig vara jävig på grund av släktskapet mellan föreningens ordförande och revisionsföretagets VD. Hur kan nu det komma sig att affärsjuristen och revisorn kommit till olika slutsats i samma fråga? Jo, förklaringen ligger i att dessa personer i formell mening inte lyder under samma etiska regler.

MEDAN DEN auktoriserade revisorn, förutom att vara underkastad Revisorslagens bestämmelser, genom sitt ledamotskap i FAR även är skyldig att följa FAR:s etiska regler, har någon motsvarande skyldighet inte förelegat för affärsjuristen. Nu kan man naturligtvis tycka att samma etiska regler bör gälla för alla professionella yrkesutövare inom ett revisionsföretag, kvalificerade revisorer som specialister, oavsett organisationstillhörighet. Det är också min åsikt. Jag vill tom gå så långt som att påstå att den specialist, affärsjurist eller annan, som tar anställning vid ett revisionsföretag därmed också tar på sig en skyldighet att iaktta samma etiska regler som gäller för revisionsföretagets kvalificerade revisorer. Jag har tidigare utvecklat detta resonemang i en artikel i Balans 10/2000 till vilken den intresserade läsaren hänvisas.

URBAN ENGERSTEDT
Föreningsjurist, FAR
Annons
Annons
Annons