search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2003/0952 betänkandet ”Harmoniserad patenträtt”, SOU 2003:66
R-2003/1012 promemorian ”Bostadsrätt – underrättelser till socialnämnden”
R-2003/1023 betänkandet ”Säkra produkter”, SOU 2003:82
R-2003/1025 departementspromemorian ”Ett heltäckande straffansvar för människohandel, m.m.”, Ds 2003:45
R-2003/1121 promemorian ”Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning”
R-2003/1186 EG-kommissionens förslag till direktiv om allmänhetens tillgång till rättslig prövning på miljöområdet
Annons
Annons