search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Många företag tar stora risker

Flera företag är idag indragna i rättsprocesser för brott mot de mänskliga rättigheterna. En rad rättsfall visar att företag som bryter mot dessa normer tar stora risker.
År 1996 stämdes Shell i en distriktsdomstol i USA för brott mot de mänskliga rättigheterna. Det var efterlevande till den nigerianske författaren och aktivisten Ken Saro-Wiwa som ville ha saken prövad i domstol. De menade att Shell varit delaktigt i mordet på Saro-Wiwa, som lett en proteströrelse mot Shells oljeutvinning. USA:s högsta domstol har fastställt att saken fick prövas i USA .Målet visar att ett företag kan bli ansvarigt för ett brott som begåtts av någon annan.
– I de anglosaxiska länderna har domstolarna i flera uppmärksammade rättsprocesser gjort kraftfulla markeringar mot multinationella bolag som misstänks för att ha brutit mot mänskliga rättigheter, säger Claes Cronstedt.
Många företag är föremål för rättslig prövning för brott mot mänskliga rättigheter; trots att de påstådda brotten har begåtts i andra länder och att parterna i flera fall inte har egentlig anknytning till domstolslandet.

EN ANNAN NYHET i de anglosaxiska länderna är det så kallade anvarsgenombrottet. Det innebär att om ett dotterbolag i ett koncernförhållande kränker de mänskliga rättigheterna så kan moderbolaget göras juridiskt ansvarigt.
Cape PLC stämdes i England av 7 500 anställda i Sydafrika som hade drabbats av asbestos. House of Lords beslöt att målet materiellt skulle få avgöras i England då de skadelidande kunde få rättshjälp i England men inte i Sydafrika. Målet förliktes senare.
Thor Chemicals dotterbolag i Sydafrika tillverkade kvicksilverbaserade kemikalier. Moderbolaget i England stämdes i England av anställda i dotterbolaget som blivit förgiftade. Den engelska domstolen tog upp målet till prövning. Parterna förliktes.

ÄVEN I USA har ansvarsgenombrott på liknande grunder godkänts. Polo, Ralph Lauren, GAP och Levi Strauss är några av det dryga tiotalet företag som stämdes i USA för att de anlitat en underleverantör som utnyttjade tvångsarbetare från Kina. Det saknades bolagsrättsliga kopplingar mellan företagen, det var enbart fråga om leverantörsförhållande. De flesta målen har gått till förlikning eftersom företagen velat begränsa skadorna på sina varumärken.

MAN KAN KONSTATERA att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag fungerat som en utgångspunkt för utvecklingen. Sedan har dessa normgivande regelverk blivit mer och mer tvingande i de anglosaxiska länderna.
– Många mål har visserligen avvisats, men många domstolar har ansett sig behöriga att pröva dem. Målen visar att företag som bryter mot internationella normer till skydd för mänskliga rättigheter tar betydande risker. Vi vet ännu inte var gränsen går för företagens etiska ansvar, säger Claes Cronstedt.

TOM KNUTSON
HANS HELLBERG
Annons
Annons