search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2003/0706 Promemorian ”Några frågor om revision”
R-2003/0748 Departementspromemorian ”Formel – Formkrav och elektronisk kommunikation”, Ds 2003:29
R-2003/0824 Delbetänkandet ”God man för ensamkommande flyktingbarn”, SOU 2003:51
R-2003/0827 Betänkandena ”Alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv”, SOU 2003:69 och ”Alkoholbranschens idrottssponsring och alkohol vid ungdomsevenemang m.m.”, SOU 2003:65
R-2003/0828 Delbetänkandet ”Reformerad konkurrensövervakning – konsekvenser i Sverige av EG:s nya tillämpningsförordning”, SOU 2003:73
R-2003/0870 IAS-utredningens betänkande ”Internationell redovisning i svenska företag”, SOU 2003:71
R-2003/0899 Riksskatteverkets framställan med förslag till ändringar i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK)
R-2003/1001 Utkast till Haagkonvention om prorogationsavtal
R-2003/1017 Rapport om ett femte direktiv om motorfordonsförsäkring
R-2003/1026 Framställning från chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh om ändring i sekretesslagen
R-2003/1027 Enkät om tillämpning av nordisk familjerätt
R-2003/1095 Promemorian ”Säkerhetsprövning av offentliga ombud”
R-2003/1146 Sveriges tillträde till tilläggsprotokollet till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption
Annons
Annons
Annons