search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina: Fair trading law in flux? National legacies, institutional choice and the process of Europeanisation.
Stockholms universitet. 2003 (Akademisk avhandling)
Blume, Peter (red.): Anonymitet – övervakning – tillit. Nordisk årsbok i rättsinformatik 2002.
Stockholm. Jure. 2003
Bergstedt Sten, Viveca: Förhandla i affärer. Förberedelser, förhandlingsteknik & främmande kulturer.
Stockholm. Svenska Förlaget. 2003
Ericsson, Margaretha (red): Trafikkommentarer.
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Hansen, Jesper Lau: Nordic company law. The regulation of public companies in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Copenhagen. DJØF. 2003
Iseskog, Tommy: Diskriminering i arbetslivet.
2 uppl. Stockholm. Thomson Fakta. 2003
Iseskog, Tommy: Uppsägning vid arbetsbrist
3 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Kristiansson, Björn: Svenska ägarpolicies
2 uppl. Stockholm. FöretagsJuridik. 2003
Larsson, Nils & Synnergren, Stieg & Heime, Torsten: Bostadshyresavtal i praktiken
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Millqvist, Göran: Sakrättens grunder. En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom. 3 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Pelin, Lars & Elwing, Carl M.: Inkomstbeskattning vid konkurs och ackord.
Palmkron. 2003
Runesson, Eric M.: Avtals- och tvistlösningsförhandling
Stockholm. Glossator. 2003
Salomäki, Johanna: Nya typer av varumärken. Registrerbarheten av färg, lukt och ljud som EG-varumärken.
Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet. 2003
Sevenius, Robert: Företagsförvärv. En introduktion.
Lund. Studentlitteratur. 2003
Sjösten, Mats: Vårdnad, boende och umgänge
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Skog, Rolf (red.): Tvångsinlösen av minoritetsaktier – kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen?
Stockholm Centre for Commercial Law. Stockholms universitet. 2003
Stare, Peter: Att anställa för begränsad tid.
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Thunved, Anders & Clevesköld, Lars & Thunved, Birgit: Samhället och de unga lagöverträdarna
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Wahlgren, Peter: Juridisk riskanalys. Mot en säkrare juridisk metod.
Stockholm. Jure. 2003
Zacharias, Claude: Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Annons
Annons
Annons