search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Försäkringspaketet som ska förebygga långtidssjukskrivningar

Viktiga förändringar är på gång för advokatförsäkringarna. Ett huvudsyfte är att förebygga långtidssjukskrivningarna och hålla kostnadsutvecklingen nere.
Nu lanseras ett försäkringspaket som innehåller en sjukavbrottsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring. Det blir Länsförsäkringar som tar hand om dessa försäkringar. Även den obligatoriska förmögenhetsbrottsförsäkringen förs över till samma försäkringsgivare. Detta innebär att Advokatsamfundets samarbete med Länsförsäkringar kraftigt vidgas.

Läkarbesök, läkemedel och sjukhusvård
Det går att enbart teckna sig för sjukvårdsförsäkringen som bl.a. täcker kostnaderna för läkarbesök, läkemedel och sjukhusvård. Däremot är det inte möjligt att enbart teckna sig för sjukavbrottsförsäkringen. Tanken med sjukavbrottsförsäkringen är att advokaten får ersättning för de fasta kostnader han har i rörelsen när han inte är verksam. Karenstiden för sjukavbrottsförsäkringen är 60 dagar. Den som vill har möjlighet att mot en högre premie teckna försäkringen med en karenstid på 30 dagar.
Sjukvårdsförsäkringen kan även tecknas av sambo, make/maka eller anställd. Sjukavbrottsförsäkringen kan endast tecknas av advokaten. I sjukavbrottsförsäkringen ingår även föräldraförsäkringen.
– Det primära är att hålla nere de långa sjukavbrotten. För att lyckas med detta är det viktigt att ha ett system där advokaten snabbt kommer under vård för att i möjligaste mån förebygga längre sjukavbrott, säger Tony Sandell, ordförande i Delegationen för Advokatförsäkringar, DFA.

Arbetar förebyggande
Advokatsamfundets statistik visar att ansvarsskador ofta inträffar som en följd av hälsoskador, bland annat stress. Advokater har lättare för att göra fel då de drabbas av sviktande hälsa. Tanken är att man nu ska arbeta mer fokuserat med förebyggande sjukvård och på så vis begränsa ansvarsskadorna. Sjukvårdsförsäkringen och sjukavbrottsförsäkringen hänger på så vis samman med ansvars- och förmögenhetsbrottsförsäkringen.
Länsförsäkringar är nu den försäkringsgivare som dominerar samfundets försäkringar. Från samfundets synpunkt anses det att det är bättre att samla försäkringarna på ett bolag för att på så sätt hålla nere premieutvecklingen på sikt.
– I och med att även förmögenhetsbrottsförsäkringen tas över av Länsförsäkringar vinner vi en viktig sak; nämligen att ett skadeärende inte riskerar att hamna mellan två stolar och bollas mellan olika försäkringsgivare, säger Tony Sandell.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons