search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Alla advokater måste utbilda sig 15 timmar under 2004

Från årsskiftet börjar kravet på professionell vidareutbildning för advokater att gälla. 15 timmar strukturerad utbildning varje år lyder bestämmelsen. Men det behöver inte bara stå juridik på schemat.
Från och med den 1 januari 2004 måste alla yrkesverksamma advokater regelbundet vidareutbilda sig. Allt enligt Advokatsamfundets styrelses beslut i november.
Kravet innebär att yrkesverksamma advokater årligen ska genomgå minst 15 timmar strukturerad utbildning. Med det menas att man deltar i interna eller externa kurser, seminarier, konferenser eller arbete som lärare eller seminarieledare på strukturerade kurser/seminarier. Vid varje utbildningstillfälle ska det finnas en bestämd plan med en ansvarig kursledare.

2,5 dagars utbildning
När man beräknar det årliga tidskravet på 15 timmar så anses det motsvara 2,5 dagars utbildning om 6 timmars effektiv utbildningstid. För att utbildningen ska hålla tillräckligt hög kvalitet bör varje undervisningstillfälle inte understiga 1,5 timmar effektiv utbildningstid.
– Men det går att ha avvikelser från detta krav, till exempel om man går en språkkurs där det kan förekomma att undervisningstillfällena är kortare än så, säger Claes G. Hansson, ordförande i Advokatsamfundets fortbildningsutskott och tidigare ordförande för den arbetsgrupp som utrett frågan om professionell vidareutbildning och även arbetat fram riktlinjerna.
Antalet deltagare vid utbildningstillfällena bör inte understiga fem personer, exklusive utbildningsledaren.
– Men skulle det vara så att man på en mindre advokatbyrå endast är två–tre advokater på den interna fortbildningen och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda, så går det också bra, säger Claes G. Hansson.

Juridik, ekonomi, språk …
Utbildningen ska vara yrkesrelaterad och dess innehåll ska vara till nytta för advokatens verksamhet. Det går även att vidareutbilda sig inom andra ämnen än juridik, till exempel ekonomi och språk. Det väsentliga är att utbildningen har bäring på advokatverksamheten. Självstudier godkänns inte som strukturerad utbildning. Detsamma gäller författande av juridiska artiklar.
– Det grundläggande syftet är att alla advokater ska satsa på vidareutbildning, säger Claes G. Hansson. En väsentlig tanke med professionell vidareutbildning är att det är advokaten själv som ansvarar för sin fortbildning.
Den som är sjuk eller föräldraledig mer än tre månader under året kan få utbildningskravet minskat i förhållande till den faktiska årsarbetstiden. Advokaten är skyldig att dokumentera sin årliga fortbildning och ska redovisa den i sin årsredovisning. I revisorsintyget till samfundet ska det framgå att det har lämnats sådan information.

På kurs i samfundets regi
Claes G. Hansson berättar att Advokatsamfundet kan tänka sig att kontroller ska ske slumpvis av att advokaterna sköter sin vidareutbildning. Om man inte uppfyller utbildningskravet kan styrelsen förelägga advokaten att komma tillrätta med bristerna.
– Syftet är att advokaten ska ges möjlighet att komma i kapp, förklarar Claes G. Hansson.
Brister det väsentligt eller återupprepas bristerna kan Advokatsamfundets styrelse väcka ett disciplinärende.
Vad ska Claes G. Hansson själv gå för kurser?
– I början av året ska jag gå en kurs, av byrån internt anordnad, i aktiebolagsrätt under ledning av Rolf Skog. Senare på vårkanten har jag tänkt att gå en kurs i Advokatsamfundets regi under ledning av Torgny Håstad.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons