search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2003/0558 Betänkandet Skydd för forskningsverksamhet, SOU  2002:111
R-2003/0563 Departementspromemorian Åtgärder mot missbruk inom associationsrätten, Ds  2003:24
R-2003/0604 Betänkandet Förstärkt granskning av polis och åklagare, SOU  2003:41
R-2003/0642 Betänkandet Införlivande av transparensdirektivet, SOU  2003:48
R-2003/0646 Promemorian Avdrag för utdelning på insatsemissioner
R-2003/0659 Departementspromemorian Lönegaranti vid företagsrekonstruktion, Ds  2003:17
R-2003/0701 Betänkandet Toppdomän för Sverige, SOU  2003:59
R-2003/0724 Promemorian Skatteregler för värdering av lager av finansiella instrument
R-2003/0751 Promemorian 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringens administration
R-2003/0752 Departementspromemorian Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv  2001/29/EG, m.m., Ds  2003:35
R-2003/0825 Betänkandet Arbetstagarinflytande i Europabolag, SOU  2003:64
R-2003/0826 Departementspromemorian Elektroniskt kungörande, Ds  2003:42
R-2003/0885 Reviderat förslag till EU-förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom  II)
R-2003/0906 Riksåklagarens promemoria Prövningstillstånd i Högsta domstolen (RÅPM  2003:1)
R-2003/1000 Utkast till proposition om antalet ledamöter i Högsta domstolen
Annons
Annons
Annons