search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Agell, Anders: Nordisk äktenskapsrätt. En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter.
Köpenhamn. Nordiska ministerrådet. 2003. 515 s. (Nord 2003:2)
Alexius Borgström, Katarina: JO och tjänstemännen. En laghistorisk studie.
Uppsala. Iustus. 2003. 453 s. (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 93)
Bergström, Carl Fredrik: Comitology. Delegation of powers in the European union and the committee system.
Stockholms universitet. 2003. 426 s. (Akademisk avh.)
Bernitz, Ulf: Företagsförvärv inom EU. Rättsliga problem för stora företag med liten hemmamarknad.
Stockholm. Svenska institutet för europeiska studier. 2003. 64 s. (Sieps; Rapport nr 16)
De Ridder, Adri: Finansiell ekonomi. Om företaget och finansmarknaden.
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 270 s.
Ebbesson, Jonas: Miljörätt.
Uppsala. Iustus. 2003. 196 s
Familjerättsliga studier. Vänbok till Åke Saldeen.
Uppsala. Iustus. 2003. 232 s. (de lege; Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2003)
Fejø, Jens: EU-konkurrenceret. Almindelig del.
3. udg. København. Jurist- og Økonomforbundet. 2003. 585 s.
Hullberg, Anne-Marie: IT-upphandling i praktiken. Så här undviker du fallgroparna.
Lund. Studentlitteratur. 2003
Katzin Asketorp, Jeanette m.fl.: Fastighetsmäklaren. En vägledning.
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 172 s.
Kronqvist, Stefan: Brott och digitala bevis. En handledning.
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 202 s.
Lodin, Sven-Olof m.fl.: Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt.
9 uppl. Lund. Studentlitteratur. 2003. 680 s.
Lødrup, Peter: Nordisk arverett. En sammenlignende studie av dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk rett med drøftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov.
København. Nordisk Ministerråd. 2003. 469 s. (Nord 2003:3)
Mannelqvist, Ruth: Samband i socialförsäkringen. En rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen.
Uppsala. Iustus. 2003. 274 s. (Akademisk avhandling)
Regler om konkurs, förmånsrätt, företagsrekonstruktion m.m.
8 uppl. Stockholm. FAR. 2003. 602 s.
Svensson, Carl Anders: Den svenska marknadsföringslagstiftningen .
12 uppl. Lund. Studentlitteratur. 2003. 210 s.
Svensson, Carl Anders m.fl.: Regelsamling i marknadsrätt.
10 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 478 s.
Strömbäck, Erland: Trafikskadelagen. Ersättning vid trafikskada.
6 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 274 s.
Welamson, Lars & Mellqvist, Mikael: Konkurs.
10 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003. 299 s.
Zetterström, Stefan: Sakrättens fyra huvudfall.
Uppsala. Iustus. 2003. 150 s.
Annons
Annons
Annons