search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Lagrådets granskning blir allt viktigare”

Lagrådets kritiska granskning av lagförslag uppmärksammas allt mer i medierna och den politiska debatten. Hans Danelius, tidigare justitieråd och ordförande i lagrådet, menar att när politikerna vill agera snabbt och kraftfullt blir lagförslagen ofta dåliga.
Hans Danelius konstaterade att lagrådet uppmärksammats mycket under våren i olika medier eftersom rådet varit mycket kritiskt mot flera lagförslag.
– Det skapades en uppfattning att lagrådet blivit mer kritiskt de senaste åren än vad som varit fallet tidigare, sade Danelius som konstaterade att lagrådets kritik länt till viss oro inom Justitiedepartementet och att det pågår en utredning om vad lagrådets eventuellt ökade kritik kan bero på.
Hans Danelius har varit ordförande i lagrådet sedan han slutade i Högsta domstolen för två år sedan. Danelius berättade att det är viktigt för lagrådet att finna en gräns mellan vad som är politik och vad som är juridik. Eftersom många av remisserna handlar om politiskt känsliga ärenden är det viktigt för lagrådet att inte ge sig in på de politiska bedömningarna:
– Men gränsen är inte särskilt klar. Det kan vara lite osäkert hur långt lagrådet ska gå i sin kritik. De politiskt känsliga ärendena har ofta utarbetats snabbt och är inte sällan dåliga tekniskt sett. Det viktiga för politikerna har varit att få fram ett förslag fort och då har förslaget blivit ganska dåligt och utan analys av problemen. Dessutom har det inte alltid skett något grundligt remissförfarande.
Enligt Hans Danelius har det ofta även inträffat att regeringen inte tagit hänsyn till de synpunkter som framlagts i remissrundan. I många fall har lagrådet haft anledning att påpeka att beredningen av ärendet inte varit tillräcklig.
– Ibland har det skett en omfattande remissbehandling men efter att denna gjorts har man på regeringskansliet omarbetat mycket som gjort att det har kommit in helt nya frågor i bilden som inte har varit föremål för remissbehandling och detta kan också föranleda viss kritik.
Hans Danelius redogjorde för några av de mer uppmärksammade ärendena som lagrådet behandlat under senare år. Ett av dessa var förslaget om ett förbud mot alkoholreklam, som lagrådet kritiserade. Ett annat kritiserat förslag gick ut på att höja maximistraffet för fiske i strid med kvotbestämmelser till två års fängelse.

– DET VAR ATT ta i väldigt, särskilt eftersom inte någon någonsin hade dömts till fängelse enligt de tidigare gällande bestämmelserna vilka tillåtit fängelse i upp till sex månader. Det saknades därför tillräckliga motiv för en sådan kraftig höjning menade lagrådet. Politikerna tog hänsyn till lagrådet och höjde straffet till endast ett år.
Under våren behandlades ett förslag till ändringar i sambolagen. Huvudsyftet var att lagen också skulle gälla homosexuella sambor. Lagrådet påpekade att definitionen av sambo i den föreslagna lagstiftningen inte var alldeles lyckad.
– Eftersom även två personer som är gifta skulle falla under denna lag, de var nämligen inte undantagna, noterade Hans Danelius lätt road.

ENLIGT DANELIUS BEDÖMNING är resultatet i stort att: ”Lagrådets förslag länder till efterrättelse i departementen och alltså beaktas i den proposition som sedan kommer till riksdagen.”
– Men inte alltid naturligtvis. Ibland använder man den hypokritiska metoden att man i propositionen säger att regeringen har stor förståelse för lagrådets synpunkter och att man i stort sett följt dem men har gjort avvikelser på vissa punkter. Men dessa punkter kan vara ganska väsentliga. I politiskt känsliga saker händer det att regeringen inte tar hänsyn till vad lagrådet har föreslagit.
En skillnad mellan Sverige och många andra länder är att det i Sverige endast finns en svagt utvecklad normkontroll av att nya lagbestämmelser stämmer med överordnade lagar.
I andra länder är möjligheterna större att underlåta att tillämpa lagen på det stadiet; ofta sker detta med hjälp av författningsdomstolar. Eftersom denna möjlighet inte är lika stor i Sverige ökar betydelsen av lagrådsgranskning innan lagstiftningen antas, betonade Hans Danelius.

TOM KNUTSON
Annons
Annons