search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Adlercreutz, Axel: Svensk arbetsrätt.
12 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Agell, Anders: Testamentsrätt. En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull.
3 uppl. Uppsala. Iustus. 2003
Bengtsson, Bertil: Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken. 8 uppl. Uppsala. Iustus. 2003
Butler, William E: Russian Law
2 ed. Oxford. University Press. 2003.
Dahlqvist, Anna-Lena: Sekretess inom rättsväsendet.
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Malmberg, J. m.fl. (Ed.): Effective Enforcement of EC Labour Law.
Uppsala. Iustus. 2003
Festskrift till Åke Frändberg.
Uppsala. Iustus. 2003
Festskrift till Gustaf Lindencrona.
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Grosskopf, Göran: Ekonomiska föreningar.
6 uppl. Lund. Studentlitteratur. 2003
Svernlöv, Carl m.fl. (red.): Internationella avtal – i teori och praktik.
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Lindell, Bengt: Civilprocessen.
2 uppl. Uppsala. Iustus. 2003
Michanek, Gabriel & Björkman, Ulla (red.): Miljörätten i förändring – en antologi.
Uppsala. Iustus. 2003. (Rättsfondens skriftserie 36)
Moberg, Krister: Bolagsrevisorn. Oberoende – ansvar – sekretess.
2 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Nowak, Karol: Oskyldighetspresumtionen.
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Rejmer, Annika: Vårdnadstvister. En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa.
Lunds universitet. 2003. (Lunds studies in sociology law 16)
Samuelsson, Joel & Melander, Jan: Tolkning och tillämpning.
2 uppl. Uppsala. Iustus. 2003
Sutorius, Helena & Kaldal, Anna: Bevisprövning vid sexualbrott.
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Teleman, Örjan: Bodelning.
Under äktenskap och vid skilsmässa. 4 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Tuula, Marie: Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs.
Stockholm. Norstedts Juridik. 2003
Victorin, Anders: Bostadsrätt och kooperativ hyresrätt.
Uppsala. Iustus. 2003
Østergaard, Kim: Elektronisk handel og international proces- og privatret.
En komparativ analyse af retten i USA og EU. København. Jurist- og Økonomforbundet. 2003
Annons
Annons
Annons