search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Nordiskt presidiemöte på Island

Islands advokatsamfund var i år värd för det nordiska presidiemötet som ägde rum i Akureyri de tre sista dagarna i augusti.
Där träffas ordförandena, vice ordförandena och generalsekreterarna i de nordiska advokatsamfunden för att diskutera gemensamma spörsmål. I mötena finner man ofta god inspiration från sina nordiska grannar.
Årets diskussioner handlade mycket om disciplinverksamheten, advokaternas ekonomi samt frågor om tystnadsplikt och yppandeförbud. Därutöver fick respektive samfund redogöra för aktuella ärenden och frågeställningar. Här berättade vi från Sverige om de olika insatser som nu görs i form av advokatexamen och professionell vidareutbildning.
Allmänt sett kan sägas att det råder mycket stor likhet mellan Finland och Sverige. De regler och normer som gäller för advokatverksamhet i de båda länderna uppvisar i själva verket högst betydande likheter.
I Norge har man helt andra regler, då det till exempel är möjligt att vara advokat även om man är anställd som bolagsjurist. I både Norge och Danmark förekommer särskilda behörighetskrav för att uppträda som ombud i högre instanser. Dessa skillnader påverkar i inte obetydlig mån det för advokater gällande normsystemet.

AXEL CALISSENDORFF
Ordförande för Sveriges advokatsamfund
Annons
Annons
Annons