search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Replik: ”Vi” avsåg alla advokater

Med ”vi” i det citat som generalsekreteraren kallar retorik, avsåg författarna att omfatta alla advokater, dvs. ”vi” i bemärkelsen vår yrkeskår. Vad vi önskade framföra som vår uppfattning var att advokaten i generalsekreteraren inte bör träda i bakgrunden och att det som tydliggör advokatens roll och yrkesintegritet snarare bör framtona särskilt tydligt när generalsekreteraren uttalar sig i denna egenskap.
Generalsekreteraren skall naturligtvis varken upphöra med att värna yrkeskårens identitet eller att vara synlig och tydlig i media i frågor som berör oss och vår yrkesutövning. Generalsekreteraren skall även uttala kritik när så är påkallat, även mot advokater. Att ”ta principiell ställning” för eller emot förmenar vi ingen rätten till, inte heller generalsekreteraren. Vi har således inte något att invända mot det som generalsekreteraren i dessa delar uttalar i sitt brett och generellt utformade svar på vårt inlägg.
I vårt inlägg försökte vi emellertid fokusera på två centrala frågor med anknytning till verkligheten.
Den första frågan rörde beredvilligheten hos generalsekreteraren att tillgodose mediernas önskemål om kommentarer till ”snabba nyheter” genom uttalanden och omdömen som kan uppfattas som förhastade och ej grundade på fakta.
Den andra frågan rörde generalsekreterarens beredvillighet att värna advokatens rätt till integritet och anonymitet i media när det så kallade drevet går.
Vi tror egentligen inte att frågorna är särskilt kontroversiella, men de kvarstår.

JONAS BENEDICTSSON
STEFAN BESSMAN
Annons
Annons