search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R 10246/2002 Betänkandet ”Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv”, SOU 2002:74, del 1 och 2
R-2003/0369 Betänkandet ”Beskattningen av utomlands bosatta”, SOU 2003:12
R-2003/0392 Betänkandet ”Göteborg 2001 – förslaget om maskeringsförbud”, SOU 2002:122
R-2003/0456 Grönbok om 1980 års Romkonvention om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
R-2003/0479 Betänkandet ”Verkställighet vid oklar identitet m.m.”, SOU 2003:25
R-2003/0480 Departementspromemorian ”Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter”, Ds 2003:19
R-2003/0603 Rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnprostitution.