search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen och DV kritiseras: ”Presentera en vision!”

Domstolsväsendets utvecklingsarbete har gjort domstolarna mer öppna för förändringar, konstaterar Riksrevisionsverket, RRV.
Men RRV är kritisk mot att regeringen och Domstolsverket inte presenterat någon vision för hur framtidens domstolsväsende ska se ut. Det försvårar förändringsarbetet.
RRV HAR, i en av sina senaste rapporter, granskat de utvecklingsinsatser som domstolarna och Domstolsverkets utvecklingsgrupp genomfört sedan 1999. Målet för utvecklingsarbetet är att renodla domarens arbetsuppgifter, öka kompetensen hos domstolarnas personal, öka specialiseringen och få domstolarna att samverka mer. Tanken är att detta ska ge ökad snabbhet och bättre service och kvalitet för medborgarna.
Kristina Bram, i dag på den nya myndigheten Riksrevisionen, är nöjd med vad som åstadkommits hittills men anser att mycket återstår att göra.
– Förändringsviljan har ökat och framför allt har vi sett ett visst genombrott för renodlingen av domarrollen, säger Kristina Bram. Även förutsättningarna för samverkan mellan domstolarna har ökat.
Däremot går det långsammare med specialiseringen och kompetensutvecklingen hos domstolarnas personal.
– När det gäller kompetensmålet anser vi att förutsättningarna till och med riskerar att försämras eftersom utbildningen för beredningspersonal har dragits ned.
RRV anser att det är angeläget att utvecklingsarbetet fortsätter och att utvecklingsgruppens arbetsmetoder utvecklas och varieras. Gruppen behöver tillföras personer med kompetens inom förändringsarbete i organisationer.

DESSUTOM VILL RRV att Domstolsverkets roll förstärks och tydliggörs samt att myndigheten blir bättre på att sprida positiva erfarenheter och resultat av utvecklingsarbetet.
Men framför allt anser RRV att regeringen och Domstolsverket måste presentera en vision om hur domstolsväsendet ska se ut i framtiden. Bristen på en sådan försvårar förändringsarbetet, säger Kristina Bram:
– Många domstolar har svävat under nedläggningshot under långa perioder. Det är svårt att driva något utvecklingsarbete eller motivera medarbetarna till förändringar när man inte vet om domstolen ska finnas kvar. Det är angeläget för anställda och medborgare att få veta vad som ska gälla på sikt.

HANS HELLBERG
Annons
Annons