search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Så hittar du på nya www.advokatsamfundet.se

• Utökad yrkesinformation.
• Möjlighet att själv göra uppdateringar av byrå- och personförändringar.
• Utökade sökmöjligheter.
Det är några av nyheterna i Advokatsamfundets nya webbplats som nu har sjösatts.
– Den nya webbplatsen är tänkt att vara ett modernt verktyg för en effektiv kommunikation mellan ledamöterna och Advokatsamfundet. Det säger Ulrika Forsberg, administrativ chef på Advokatsamfundet. Med denna webbplats kan de två parterna snabbare, säkrare och effektivare sköta sina kontakter och hålla uppgifterna uppdaterade.
Ulrika Forsberg beskriver webbplatsen som dynamisk och berättar att den ska uppdateras frekvent. Den nya webbplatsen innehåller flera viktiga nyheter vars funktioner bygger på den personliga inloggningen som varje advokat och biträdande jurist tilldelas.

I ADVOKATMATRIKELN går det att få betydligt mer information både om byråerna och de personer som är verksamma på dem. Det är även möjligt för advokatbyråerna att uppdatera byråkorten direkt på webbplatsen. Ledamöterna och de biträdande juristerna kan själva göra uppdateringar av sina personkort.
– En uppdatering på webben får i princip direkt genomslagskraft i nätmatrikeln, säger Ulrika Forsberg.

SAMTLIGA Advokatsamfundets kurser finns nu presenterade på webbplatsen och det är även där man anmäler sig till dessa. Eftersom samtliga ledamöter och biträdande jurister har en personlig inloggning krävs inte mycket mer än att man väljer vilken kurs man vill gå och trycker på knappen ”Anmälan”. Anmälan hamnar då direkt i det kursadministrativa systemet och får en bekräftelse.

WEBBPLATSEN har utrustats med en avancerad sökmotor som listar resultaten.
– Den som är inloggad söker även på det material som presenteras på intranätet, berättar Ulrika Forsberg. Detta underlättar för den som söker disciplinnämndsavgöranden, vägledande uttalanden, cirkulär, remisser eller annat med specifikt innehåll.

LOKALAVDELNINGARNA har tilldelats behörighet att administrera och uppdatera ”sin” del av webbplatsen. Detta innebär att respektive representant för en avdelning, var än de befinner sig i världen, kan logga in och lägga ut information om den egna avdelningen, evenemang som skall arrangeras. Detta betyder att utöver de tidigare e-postutskicken så kan nu lokalavdelningen nå sina ledamöter via Advokatsamfundets webbplats med aktuell information. Den lokala informationen finns dessutom tillgänglig för dem som tillhör andra avdelningar.

YRKESINFORMATIONEN till samfundets ledamöter utökas med bland annat vägledande uttalanden, tillgång till ramavtal som Advokatsamfundet ingått med olika företag och uppgifter om samfundets arbetsgruppers sammansättning. Dessutom blir Advokatsamfundets webbshop för advokatartiklar tillgänglig på intranätet.

DE HÖGSTA dömande instansernas avgöranden kommer att finnas tillgängliga för advokater och biträdande jurister på webbplatsen efter inloggning.

BASEN FÖR webbplatsen är de bakomliggande system som integrerats för att bland annat möjliggöra webbplatsens alla funktioner och att varje person har sitt individuella inloggningsnamn och lösenord. Den individuella inloggningen leder i sin tur till att rätt personkort och byråkort kan presenteras och informationen kan anpassas efter just den användare som är inloggad.
– Det är viktigt att notera att det är en väsentlig skillnad på den information och funktion som finns tillgänglig på extranätet (ej inloggad) och intranätet (inloggad), betonar Ulrika Forsberg.

INITIATIVET TILL den modernisering och anpassning till den teknik och hjälpmedel som i dag finns, bland annat den nya webbplatsen, togs av generalsekreterare Anne Ramberg då hon tillträdde 2000.
– Den nya webbplatsen är kanske den effekt av allt detta arbete som av naturliga skäl blir mest synlig externt, säger Ulrika Forsberg.
Som ett första steg i arbetet med den nya webbplatsen gällde det att identifiera vilka behov ledamöterna kunde ha på webbplatsen och vilka förutsättningar som måste skapas internt på kansliet för att tillgodose detta behov. Därefter följde arbetet med att hitta en leverantör som både hade förståelse för samfundets behov men som också besatt kompetensen att utforma de tekniska lösningarna. Eftersom Advokatsamfundets verksamhet är mycket komplex ställdes stora krav på utformningen både av de bakomliggande administrativa systemen och av webbplatsen.

ETT DRYGT 10-TAL personer, både samfundspersonal och externa experter, har under ledning av Ulrika Forsberg, deltagit i utvecklingsarbetet med de nya administrativa systemen och den nya webbplatsen. Genom att koppla samman olika administrativa system med webbplatsen görs även effektivitetshöjningar av Advokatsamfundets interna handläggning och det går snabbare att få ut information från samfundet till ledamöterna.
Webbplatsen rymmer liksom tidigare två nivåer, en del som är tillgänglig för samtliga besökare och en del dit endast samfundets ledamöter har tillgång. På den nya webbplatsen har informationen till allmänheten utökats. Något som kan behövas eftersom antalet externa besökare på Advokatsamfundets webbplats ökat dramatiskt under senare år. Varje månad har webbplatsen cirka 15 000 besökare. Dessutom förbättras servicen till olika nyhetsmedier med ett så kallat pressrum.
Den som har tips, nyheter eller synpunkter är välkomna att kontakta Magnus Andersson på telefon 08-459 03 00 eller e-post magnus.andersson@advokatsamfundet.se.

TOM KNUTSON
Annons
Annons