search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden
R-2003/0100 Betänkandet ”Skärpning gubbar – Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn”, SOU 2002:115
R-2003/0122 Betänkandet ”Allmän kameraövervakning”, SOU 2002:110
R-2003/0196 Departementspromemorian ”Ny ordning för utfärdande av rättsintyg”, Ds 2003:3
R-2003/0197 Utkast till lagrådsremiss ”Ny försäkringsavtalslag”
R-2003/0223 Promemoria om avskaffande av bestämmelser om vissa inteckningsåtgärder
R-2003/0261 Betänkandet ”Tullverkets brottsbekämpning”, SOU 2002:113
R-2003/0262 Promemorian ”Vissa ändringar i reglerna om Högsta domstolens sammansättning”
R-2003/0283 Departementspromemorian ”Magisterexamen i internationell belysning”, Ds 2003:4
R-2003/0319 Departementspromemorian ”Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor”,
Ds 2003:9
R-2003/0321 Betänkandet ”Framtida finansiell tillsyn”, SOU 2003:22
R-2003/0365 Departementspromemorian ”Ny prövning av beslut om avvisning och utvisning som vunnit laga kraft”
R-2003/0423 Direktivförslag om öppenhetskrav för emittenter vars värdepapper upptagits till handel på en reglerad marknad
R-2003/0393 Grönbok om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade i brottmål i EU
R-2003/0459 Promemorian ”Förslag till nytt gruppundantag för vissa avtal inom försäkringssektorn”
Annons
Annons