search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut våren 2003

Intressekonflikt. Advokat har tidigare biträtt ett par, som levt i ett samboförhållande, vid ett fastighetsköp. Härefter har advokaten biträtt kvinnan i anledning av att hon ville separera från mannen. Erinran tilldelad.
5. X har i en anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 11 april 2002, anfört i huvudsak följande. Han och hans sambo Y har tidigare anlitat advokaten B, mor till advokaten A, i enskilda och gemensamma angelägenheter. Med anledning av B:s frånfälle vände sig X i juni 1998 till A, som då inte ännu var advokat, och fick dennes hjälp vid ett fastighetsköp i U-stad. När köpet var klart bildades ett aktiebolag som ägare till fastigheten. Y utsågs till ensam styrelseledamot för bolaget.
I november 1999 vände sig Y till A med anledning av att hon ville separera från X. Hon meddelade X att hon frånträdde uppdraget som styrelseledamot i bolaget. Hon uppmanades att lämna ifrån sig bolagets handlingar, vilket hon vägrade.
Den 30 november 1999 ingav A till U-stads tingsrätt en ansökan att Y skulle få sitta kvar i hennes och X:s gemensamma hem.
När X i mitten av december 1999 fick tillgång till bolagets handlingar framkom att bolagets medel förts över till Y:s privata bankkonto, att Y tagit ut reverser för egen del i bolagets fastighet, att reverser upprättats som saknade underlag i bokföringen och att fakturan för hennes konsultation av A i november 1999 var konterad i bokföringen.
A har därefter varit Y:s ombud i anledning av separationen. X anser det vara orimligt att A företräder Y privat, eftersom X tidigare anlitat honom personligen och det finns ett direkt samröre mellan bolagets och parternas privata ekonomi.
A har i avgivet yttrande bestritt att han till någon del brustit i iakttagande av god advokatsed. Han har anfört följande.
Han har aldrig biträtt X. Däremot har han, såsom framgår av anmälan, år 1998 biträtt ett bolag, V AB, ägt av X och Y gemensamt, vid bolagets förvärv av en fastighet.
Det är riktigt att Y i november 1999 vänt sig till A för att få biträde i separationen gentemot X. Detta är inte samma angelägenhet som den A biträtt bolaget i tidigare. Inte heller är det en angelägenhet av sådan art, att de uppgifter han erhållit därvid haft någon betydelse vid utförandet av det aktuella uppdraget.
X har i en påminnelseskrift vidhållit sin anmälan mot A. Han har påpekat att det inte fanns något bolag när han första gången anlitade A som personligt biträde. Han har också närmare redogjort för vissa oegentligheter som han anser att Y har gjort sig skyldig till.
A har i en slutskrift förklarat att frågan om Y har gjort sig skyldig till några förfaranden till skada för bolaget är föremål för en annan tvist, där hon företräds av ett annat ombud.
Han har vidare uppgett att det ärende som han har varit Y behjälplig med har gällt dels förordnande av bodelningsförrättare efter påstått samboförhållande, dels vissa andra ekonomiska frågor i anledning av att parterna brutit sitt förhållande. Han har tillagt att inget av det har något med bolaget eller dess affärer att göra.

Nämndens bedömning

Genom att åtaga sig uppdraget för Y, trots att han tidigare biträtt X och V AB i fastighetsärendet, har A handlat i strid med god advokatsed.
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.
Annons
Annons