search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Att värna advokatrollens identitet<br>(Replik till Benedictsson och Bessman)

Författarna skriver : ”I grunden handlar det inte om att välja sida. Vi har redan valt sida. I grunden handlar det om att stå upp för vad det innebär att vara advokat.” Även om jag inte till alla delar förstår retoriken är det lätt att hålla med om sista meningen. Tydligen råder det delade meningar om vad det innebär att vara advokat.
UPPMÄRKSAMMADE rättegångar och rättsliga frågor har alltmer kommit i fokus de senare åren. Också advokatyrket har därför blivit föremål för ett tidigare inte skådat intresse från allmänhet, politiker och media. Advokatens roll i samhället har både diskuterats och ifrågasatts. Advokatens ställning är dock stark och allmänhetens förtroende är alltjämt högt för advokatkåren. Det har svenska advokater åstadkommit genom ett inte sällan mödosamt och självuppoffrande arbete. Gott anseende och tillit är något man förtjänar och som tar lång tid att bygga upp. Lika lång tid som det har tagit att bygga upp detta förtroende, lika fort kan det gå – rätt eller fel – att rasera. Därför är det viktigt att värna om de kollegor som utför sin advokatgärning med integritet och gott omdöme i arbetet för klienten.
När TV och tidningar visar en bild föreställande ett antal personer, varav den ene leker med ett revolverliknande föremål, samtidigt som han kramas om av en synbarligen mycket glad advokat som tillsammans med klienten firar den frikännande domen efter ett mordåtal väcker det enligt min mening anstöt. Bilden är inte ägnad att öka tilltron till advokatrollen. Av det skälet var det också min skyldighet att på fråga svara att bilden gav uttryck för olämpligt uppträdande.
Ett visst uppträdande eller handlande från en advokat kan vara olämpligt även om det inte är disciplinärt. Nämndens uppgift är inte att behandla etikettsfrågor och dålig smak i allmän mening. Inte heller anses nämnden kunna pröva beteenden från en advokats sida utanför advokatverksamheten, om det inte är oredligt. Enligt våra etiska regler är advokat skyldig att i sin verksamhet uppföra sig på ett sådant sätt att inte förtroendet för advokatkåren skadas. Det är min personliga övertygelse att viss försiktighet kan vara på sin plats också utanför själva advokatverksamheten. Bevekelsegrunderna för varför RB medger mycket begränsade möjligheter att ingripa mot olämpligt uppträdande utanför advokatverksamheten är inte svåra att ansluta sig till. I en demokrati och rättsstat skall givetvis inte en oberoende advokatkår riskera att staten eller annan ingriper mot misshagliga advokater som har obekväma politiska eller religiösa åsikter, tillhör en viss politisk organisation eller på annat sätt utnyttjar sina demokratiska rättigheter. Följaktligen skall betydande återhållsamhet prägla möjligheterna att ingripa mot advokater som visar prov på dåligt omdöme utanför det strikt disciplinära området.
Den grundläggande principen om advokaters oberoende innebär dock också ett krav på integritet gentemot sin klient. Omfattningen och formerna för en offentlig försvarares umgänge med sina klienter förtjänar uppmärksamhet. Det ställer alldeles särskilda krav på advokaten i dennes roll som försvarare att upprätthålla integritet och inte riskera att bli utsatt för frestelser eller krav från klientens sida eller försättas i olämpliga situationer.

ADVOKATER STÄLLS dagligen inför etiska dilemman. Dessa utmaningar löser den svenska advokatkåren i allmänhet på ett föredömligt sätt. Det kan vara en svår utmaning att med omdöme och bibehållen integritet möta mer eller mindre fantasifulla förslag från klienter. Den etiska hållningen riskerar att åsidosättas i den alltmer hårdnande konkurrensen och kortsiktiga krav på lönsamhet.
De moraliska principer som ligger till grund för våra vägledande regler innebär ett förhållningssätt inför advokatens uppgift. Advokatsamfundet har som tidigare nämnts bl.a. till uppgift att garantera en etiskt och professionellt högtstående advokatkår. I denna uppgift ingår att ta principiell ställning också i frågor som för den enskilde ledamoten i en viss situation kan uppfattas som kritik.
Insändarna frågar på vems sida jag står. Värnet av advokatkåren måste ske genom att samfundet med kraft upprätthåller de etiska principerna och att samfundet reagerar i de fåtaliga fall advokater uppträder olämpligt utan att detta är direkt disciplinärt i strikt mening.

ANNE RAMBERG
Generalsekreterare
Annons
Annons