search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Nils Högström blandar ihop kostnad och finansiering

Vår första fråga till Nils Högström i anledning av hans debattinlägg i Advokaten nr 1 är hur han utifrån det av honom förda resonemanget skall få saker och ting att gå ihop när det gäller part med rättsskydd som anlitar advokat? Det är ju även i det fallet försäkringskollektiv som slutligen kan komma att få betala huvuddelen av kostnaden och inte den enskilde parten. Skall en sådan part enligt Nils Högström endast yrka ersättning för faktisk självrisk eller vad? Skall erlagda premier enligt Nils Högström utgöra rättegångskostnad eller vad? Den omständigheten att en part valt att skydda sig mot eventuella rättegångskostnader genom att vara medlem i en organisation är i detta sammanhang detsamma som en försäkringslösning. Såväl en försäkring som ett medlemskap bygger på en riskfördelning.

VERKSAMHETEN finansieras av premier eller avgifter och självrisker. Den omständigheten att kollektivet sedan har möjlighet att välja mellan att ha egna anställda jurister eller köpa in tjänsten förändrar inte förhållandet. Oavsett form finns kostnaden där. Egna anställda jurister medför på samma sätt som för advokatbyråer kostnader. Den omständigheten att kollektivet (försäkringstagare, medlemmar eller vad det vara må) valt att tillsammans finansiera kostnaden, innebär givetvis inte att den som står som motpart skall på kollektivets bekostnad subventioneras, vilket Nils Högströms resonemang mynnar ut i.

KOSTNADEN FÖR kollektivet minskar eller ökar beroende på bland annat utgången i processer. En framgångsrik kollektiv lösning begränsar den enskildes kostnad. Det skall gynna dem som ingår i kollektivet, dock inte motparten. Ett mindre framgångsrikt kollektiv skall på samma sätt inte missgynna motparten. Det skall missgynna dem som ingår i kollektivet. Nils Högströms synsätt innebär vidare att endast fristående ombud, som advokater, skulle ha monopol på vinstgivande processverksamhet. Felet i Nils Högströms resonemang är att han sammanblandar vad som är kostnad och vad som är finansiering av densamma. Hur part valt att finansiera kostnaden skall givetvis inte ligga till grund för domstols prövning. Det finns med andra ord en enkel och logisk förklaring till att den av Nils Högström väckta frågan inte underställts Högsta domstolens prövning.

ROBERT STORGÅRDS
Advokat och f d förbundsjurist
OLA DALSTRÖM
Förbundsjurist
Annons
Annons