search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kö till advokatexamen

Trycket på Advokatsamfundets utbildningssatsning på advokatexamen är högt. Och nu är det kö till de olika delkurserna.
– Planera din utbildning i tid, uppmanar Ulrika Forsberg, administrativ chef och ansvarig för advokatexamen vid Advokatsamfundet. Under våren kommer närmare 100 elever att gå advokatexamens delkurs 3 som hålls vid tre separata tillfällen. Den allra första omgången av delkurs 3 går av stapeln den 19-21 mars. Delkurs 2 ges under våren vid fyra tillfällen. Delkurserna 2 och 3 kommer att genomföras parallellt.
Under våren ges även delkurs 1 vid fem tillfällen och etikkursen vid fyra tillfällen. På grund av det stora trycket ges även delkurs 1 vid två extra tillfällen i juni.
– Sammanlagt handlar det om 18 tillfällen då kurserna 1, 2, 3 och etikkursen ges i vår. Det totala elevantalet uppgår till närmare 600 elever, säger Ulrika Forsberg.
Eftersom samfundet arbetar med att förbättra och förnya utbildningsverksamheten arrangeras flertalet, dock inte alla, av vårens kurser på FågelbroHus på Värmdö i stället för som tidigare Aronsborg i Bålsta. Det är därför viktigt att ta noga reda på var kursen hålls. Från och med i höst hålls samtliga kurser på FågelbroHus.

Fortsätter i höst
Utbildningssatsningen fortsätter i höst med inte mindre än 22 utbildningstillfällen i de olika delkurserna samt två examenstillfällen. Delkurs 2 kommer under hösten troligen att hållas vid inte mindre än sex tillfällen. Trycket på utbildningarna är stort och Ulrika Forsberg konstaterar att alla som ska gå advokatexamensutbildningens olika delkurser inte har insett att de måste planera sin utbildning och betydelsen av framförhållning.
– Konceptet för advokatexamen bygger på att de blivande advokaterna tar ett eget ansvar för sin utbildning. Vi gör stora kraftansträngningar för att få fram föreläsare och konferensutrymmen. Men vi kan inte garantera plats om man anmäler sig för sent – även om vi gör vårt bästa för att tillgodose önskemål, säger Ulrika Forsberg.

TOM KNUTSON

Examensdagen rycker närmare

Tiden för de första examenstillfällena för advokatexamen närmar sig. Den 26 september sker för första gången examination i advokatexamensutbildningen.

Examineringen hålls på Frösundavik utanför Stockholm. I december ges det andra examenstillfället. Vid varje tillfälle finns plats för 60 examinander.
Fram emot sommaren blir det möjligt att anmäla sig till examen via Advokatsamfundets hemsida. I samband med att det blir möjligt att anmäla sig skickar samfundet ut e-post för att informera om detta.
–Det är viktigt att man anmäler sig i god tid eftersom vi inte kan garantera plats till dem som anmäler sig sent, säger Ulrika Forsberg, administrativ chef och ansvarig för advokatexamen vid Advokatsamfundet.

VID EXAMENSTILLFÄLLET är det tillåtet att ta med sig de hjälpmedel man anser sig behöva. Men mobiltelefon eller annan online-uppkopplad kommunikationsutrustning är inte tillåten. Examensuppgiften tar sin utgångspunkt i ett konkret problem. Examinanden får därefter 30 minuter på sig till förberedelse innan han eller hon slussas in till examinatorn. Uppgiften är inte inriktad på materiell juridik utan syftet är att kontrollera examinandens lämplighet i en yrkessituation samt säkerställa att denne kan tillämpa reglerna om god advokatsed. Det kan även ställas kunskapsfrågor om till exempel god advokatsed och bokföringsreglementet.
Förutom examinatorn, som alltid är advokat, medverkar även en censor, som ska vara väl förtrogen med advokatyrket, vid examenstillfället. Censorerna är utsedda av Utbildningsnämnden på förslag från lokalavdelningarna.
I anslutning till examinationen lämnas sedan ett meddelande om godkänt eller icke godkänt resultat. Examinationen spelas in på band. Den som underkänns har möjlighet att efter anmälan göra om examinationen vid kommande examenstillfälle. Den som misslyckas tre gånger måste gå om samtliga delkurser före nästa försök till examinering. Den som underkänts har möjlighet att överklaga beslutet till Utbildningsnämnden inom två veckor.

TOM KNUTSON

Tre delkurser på tre terminer

ADVOKATEXAMENSUTBILDNINGEN är uppdelad på tre delkurser. Kursdeltagandet bör normalt fördelas på tre terminer. Den fjärde terminen sker examinationen. Det går inte att garantera plats till den som vill gå kurserna i en snabbare utbildningstakt. Den blivande advokaten bör påbörja sin utbildning redan under den andra terminen på advokatbyrån. Bedriver man egen verksamhet bör utbildningen påbörjas cirka 2,5 år före beräknat inträdesdatum.

Sista chansen att bli advokat utan att ta advokatexamen

FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 gäller kravet på advokatexamen för att bli ledamot av Advokatsamfundet. Det finns dock en riktlinje om möjlighet att bli advokat även efter detta datum utan att ta advokatexamen.
Om du uppfyller tidskravet för att ansöka om inträde till Advokatsamfundet före den 1 januari 2004 måste du skicka in en komplett ansökan före 2003 års utgång. Om ansökningen avslås kan du inte generellt räkna med att få dispens vid ett senare ansökningstillfälle.


Annons
Annons