search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut hösten 2002
Kringgående av domstols beslut att vägra byte av rättshjälpsbiträde, missbruk av behörigheten att substituera samt felaktigt yrkande om ersättning enligt rättshjälpslagen. Varning tilldelad.

2.I ETT MÅL om umgängesrätt var A ombud och biträde enligt rättshjälpslagen åt X. I beslut den 23 september 1999 avslog en hovrätt en begäran att denne skulle få byta biträde till B. Huvudförhandling i målet hölls den 4 oktober 1999. Vid denna var både A och B närvarande. Två dagar senare kom A in med en substitutionsfullmakt för B, som därefter förde X:s talan i hovrätten.
Hovrätten meddelade dom i målet den 27 februari 2001. I domen kritiserar hovrätten A och B för att de med ett kringgående av hovrättens tidigare beslut missbrukat behörigheten att substituera. B kritiseras också för att hon yrkat ersättning för arbete som hon uppenbarligen utfört innan hon erhöll substitutionsfullmakt.
A har i yttrande till Advokatsamfundet vidgått att hon har handlat fel.
B har i sitt yttrande medgett att hon genom ett förbiseende kom att yrka ersättning för arbete och tidsspillan avseende tiden innan A satte henne i sitt ställe men har bestritt att hon missbrukat behörigheten att substituera.

Nämndens bedömning:
A har genom att kringgå hovrättens beslut att vägra byte av rättshjälpsbiträde och genom att missbruka behörigheten att substituera allvarligt åsidosatt god advokatsed.
B har genom att under lång tid uppträda som ombud med stöd av A:s substitutionsfullmakt och genom att begära ersättning för arbete som hon utfört innan hon erhållit fullmakten allvarligt åsidosatt god advokatsed.
På grund härav tilldelar nämnden envar av A och B varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons