search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:
R 9427/2002 Departementspromemorian ’’Utövandet av barns rättigheter i familjerättsprocesser’’, Ds 2002:13

R 9430/2002 Betänkandet ’’Osmo Vallo – utredning om en utredning’’, SOU 2002:37

R 9483/2002 Lantmäteriverkets rapport ’’Tillståndsprövning enligt PBL och miljöbalken vid fastighetsbildning’’

R 9486/2002 Riksskatteverkets rapport ’’Schablonbeskattning?’’

R 9522/2002 Departementspromemorian ’’Några frågor om sekretess’’, Ds 2002:29

R 9534/2002 Betänkandet ’’Beskattning av småföretagare’’, SOU 2002:52

R 9598/2002 Departementspromemorian ’’Barnperspektivet i mål om utvisning på grund av brott’’, Ds 2002:41

R 9608/2002 Delbetänkandet ’’Miljöbalken under utveckling – ett principbetänkande’’, SOU 2002:50

R 9609/2002 Delbetänkandet ’’Lag om elektronisk kommunikation’’, SOU 2002:60

R 9624/2002 Departementspromemorian ’’Redovisning och värdering av finansiella instrument’’, Ds 2002:42

R 9780/2002 Utkast till rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och i mål om föräldraansvar, mm.

R 9797/2002 Promemorian ’’Förslag till nytt svenskt gruppundantag för vertikala avtal inom motorfordonssektorn’’
Annons
Annons
Annons