search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Minska brottsligheten viktigaste uppgiften

Högst på Bodströms göra-lista står att minska brottsligheten. En annan viktig fråga är den akuta situationen inom kriminalvården med överbeläggningar och stora mängder narkotika.
Thomas Bodström talade fritt utan manus och tycktes trivas att vara omgiven av jurister med olika arbetsfält då han nyligen medverkade på ett möte i Juristföreningens i Stockholm regi på Advokatsamfundet. Temat för kvällen var framför allt straffrätt.
Thomas Bodström lockade till flera skratt, inte minst då han beskrev den mediebevakning han fått erfara som minister.

EN CENTRAL DEL i brottsbekämpningen handlar om polisen. Enligt Thomas Bodström har den politiska diskussionen länge varit för ensidig och allt- för mycket handlat om antalet poliser. Efter valet trodde han att diskussionen skulle förändras och bli, som han själv uttryckte det, mer nyanserad. Men så har det inte blivit:
–Trots att inte ens Rikspolisstyrelsen säger att det går att utbilda mer än de 4000 poliser man planerar under den här mandatperioden.
Thomas Bodström underströk att det knappast bara är fler poliser som behövs för att bekämpa brottsligheten. Andra viktiga delar, enligt ministern, är att öka uppklaringsprocenten och att förkorta handläggningstiderna.
–För att lyckas med detta måste polisen få ägna sig åt att förebygga och utreda brott. Idag har polisen många andra arbetsuppgifter, sade Thomas Bodström och nämnde som exempel ansvaret för flera olika tillståndsärenden, diverse handräckningsärenden, täckning av gruvhål, att finna bortsprungna hundar samt att ombesörja hanteringen av hittegods. Justitieministern berättade att regeringen nu arbetar vidare med det förslag som presenterades i somras och går ut på att överlåta vissa av polisens arbetsuppgifter på andra aktörer.

EN ANNAN polisfråga handlar om att ge polisen rätt arbetsmetoder. Thomas Bodström vill se en tydligare reglering av polisens arbete bland annat när det gäller brottsprovokation och bevisprovokation. Han vill även att arbetet mellan polis och åklagare ska utvecklas så att handläggningstiderna förkortas.
En fortsatt angelägen arbetsuppgift för ministern är brottsoffrens situation. Särskilt viktigt är det förslag om utvidgat besöksförbud som regeringen lämnat. Idén är att det ska kunna utfärdas besöksförbud även i det gemensamma hemmet. Förbudet ska gälla under en begränsad tid, en månad plus en månad, det vill säga två månader. Därefter måste andra regelverk ta vid.
–Tanken är att täppa till de luckor som finns. Någon gång nästa år ska förslaget kunna läggas fram, slog Thomas Bodström fast.
Thomas Bodström tecknade en mörk bild av dagens kriminalvård. Han konstaterade att det är alldeles för många dömda som återfaller i brott. Fem-sex av 10 dömda återfaller till brott inom en treårsperiod. Ett allvarligt problem är de stora mängder narkotika som finns på fängelserna. Det behövs en differentiering, både med särskilda fängelser och enheter för de intagna som är särskilt motiverade och vill komma ifrån sitt missbruk, ansåg justitieministern som är långt ifrån tillfreds med hur svensk kriminalvård ser ut idag:

–KRIMINALVÅRDEN är i en akut situation, sa han frankt. Det har kommit många fler personer som ska in i fängelserna. Vi ökar antalet platser men det är nu extremt akut. Det är till och med så att kriminalvården får dubbelbelägga.
Thomas Bodström berättade att det de kommande åren ska inrättas 700 nya platser på de svenska fängelserna. En väsentlig förutsättning för att klara trycket på anstalterna är förutom ett tillräckligt antal platser att kriminalvårdsstyrelsen fördelar dessa på rätt sätt. För det finns nämligen trots dagens bekymmersamma situation anstalter som inte har särdeles hög beläggning, menade ministern.

SEDAN LÅNG TID diskuteras det på flera håll i Sverige att det måste byggas en ny stor anstalt. Många är de orter som gärna vill ha anstalten eftersom den innebär arbetstillfällen. Men justitieministerns intresse var ljumt till planerna på ett nytt storfängelse:
–Jag är inte alls säker på att det behövs. Det finns även en möjlighet till förtätning. Jag tror på möjligheten att bygga ut de fängelser vi har. Det finns de som hävdar att anledningen till att vi är ett av de länder i världen med dyrast fängelsevård har att göra med att vi har för många små fängelser.
KG Ekebergs utredning, som presenterades förra vintern, innehöll flera förslag till hur rättsprocessen skulle kunna moderniseras. Regeringen arbetar för närvarande vidare med denna utredning. I framtiden är Thomas Bodström övertygad om att det blir vanligare med videoupptagningar i domstolen.
–Oavsett vad vi tycker om det blir det på det sättet. Jag tycker att det är bra. Vad jag inte alls tycker är bra och som används för mycket är telefonvittnesförhör. För det första för att man egentligen inte vet vem som pratar. Än mindre vet man om personen läser innantill.

DE TIDIGARE tankarna på att införa prövningstillstånd i hovrättsprocessen stoppades, vilket var riktigt, enligt Thomas Bodström, som nu är på gång att lansera ett nytt förslag som går ut på att man ska kunna höra vittnen på nytt men samtidigt ska stora delar av det material som presenterats i tingsrätten inte behöva återupprepas i hovrätten.
–Jag vill alltså inte införa ett generellt prövningstillstånd i brottmål. För att den här förändringen ska vara möjlig utan att man tummar på rättssäkerheten ska vi också ändra tilltrosreglerna, det är en viktig del, sa Thomas Bodström som hoppas kunna lämna ett förslag i frågan i slutet av nästa år.
När det gäller tvistemål så är situationen en annan, slog Bodström fast. I dessa finns i princip redan ett slags prövningstillstånd genom förbudet att åberopa nya omständigheter som bevisning. Dessutom finns möjligheten till skiljeförfarande.

TOM KNUTSON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

På Thomas Bodströms ”göra-lista”:

* Minska brottsligheten

* Förstärk brottsoffrens situation (bl a med utvidgat besöksförbud)

* Minska knarket i fängelserna (bl a egna avdelningar för dem som vill bli drogfria)

* Inrätta 700 nya platser på landets fängelser

* Renodla polisens uppgifter (så att fler brott kan klaras upp)

* Ge polisen rätt arbetsmetoder (tydligare reglering av brotts- och bevisprovokation)

* Utveckla samarbetet mellan åklagare och polis (så att handläggningstiderna kan kortas).
Annons
Annons
Annons