search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Högre lön och roligare jobb

Jusek är positivt till frågan om specialisttjänster för domare. Främst för att höja domarnas löner och göra arbetet roligare.
–Vi måste öka kulfaktorn för domarkåren, säger Katarina Wingqvist-Ekholm, rådman i Stockholms tingsrätt och ordförande i Juseks domstolssektion.
Hon skriver under på att specialisering ger en snabbare, effektivare och mer rättssäker process. Men huvudskälet till att Jusek tagit till sig frågan är framför allt att den möjliggör en ny befordringsstruktur som gör domarbanan attraktivare.
–Den domare som i dag vill komma vidare i karriären kan i princip bara göra det genom att söka en chefstjänst. Vi vill skapa fler alternativa karriärmöjligheter – och då är specialiststeget ett sådant. Ett annat kan vara att låta den duglige generalistdomaren som är beredd att ta på sig extra arbetsuppgifter, till exempel utbildningsansvar, få komma i åtnjutande av en befordrad lönenivå.
För Katarina Wingqvist-Ekholm är det självklart att de domare som skaffar sig specialistkompetens eller är beredda att öka sin arbetsinsats ska kunna belönas med högre lön.
–För att klara av mer avancerad juridik krävs det ibland specialkunskaper. Då är det självklart att den som är flitig och fördjupar sig inom ett område ska få betalt för det i form av bättre lön.
Hon är mån om att framhålla att det inte i första hand är individuella löner hon strävar efter.
–Därför är det viktigt att specialisttjänsterna och andra befordrade icke chefstjänster ska vara öppna att söka för alla som vill. Och att de om möjligt befattningsbeskrivs på ett objektivt mätbart sätt. Man ska inte kunna få en sådan tjänst bara för att man ligger bra till hos chefen.

ENLIGT JUSEKS RECEPT bör ungefär en tredjedel av rådsgruppens domare i framtiden inneha befordrade specialisttjänster.
–Jag ser framför mig att specialiteten och den befordrade nivån ska vara något lite mer exklusivt. Därför bör inte alla bli specialister. Då tappar dessa i exklusivitet och vi har inte skapat den befordringsgång vi vill ha.
Juseks domstolssektionsordförande ser till exempel behov av specialister som är kunniga i ekonomi för att bättra klara affärsrättsliga spörsmål och ekobrottmål. Likaså kan domare i familjemål, eller i mål angående våld inom familjen, behöva specialkunskaper i psykologi.
Katarina Wingqvist-Ekholm tycker sig ha märkt att intresset för specialisering är störst bland ordinarie domare och att de yngre är mer skeptiska.
–Jag tror att de unga är oroliga för att specialisering kan leda till färre tjänster och att det därmed dröjer innan de själva får en ordinarie tjänst. Vi som redan är ordinarie domare vet att det inte händer så mycket när vi väl fått den tjänsten. Då kan specialisering vara ett sätt att höja kulfaktorn och vidmakthålla ett aktivt intresse för domaruppgiften.

TOM KNUTSON
HANS HELLBERG