search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat uteslöts

En advokat har uteslutits ur Advokatsamfundet. Samfundets disciplinnämnd anser att advokaten allvarligt har misskött sina plikter genom sitt sätt att sköta två dödsbon.
Disciplinnämnden konstaterar att advokaten i sin befattning med två olika dödsbon efter en man och dennes sambo kommit att företräda motstående intressen. Han har därigenom åsidosatt sina plikter som advokat. Detsamma gäller det faktum att avvecklingen misskötts under lång tid.

Överförde bankmedel
Advokaten har utan att ha varit behörig överfört bankmedel från det ena dödsboet till ett klientmedelskonto i advokatrörelsen. Han har dessutom underlåtit att skriftligen underrätta delägarna i dödsboet om detta.
Han har även underlåtit att årligen redovisa för sin förvaltning av boets medel på sätt som föreskrivs i Advokatsamfundets bokföringsreglemente.
Disciplinnämnden anser att detta agerande varit av synnerligen allvarlig art.
Advokaten har förfarit oredligt när han tagit dödsboets medel i anspråk för byråns utgifter. Att advokaten har betecknat uttagen som arvoden a conto ändrar inte disciplinnämndens bedömning. De som arvoden betecknade uttagen uppgår också med hänsyn till boets omfattning och advokatbyråns arbetsinsats till orimliga belopp, anser disciplinnämnden.
Advokatsamfundets disciplinnämnd beslöt med anledning av det inträffade att utesluta advokaten ur Advokatsamfundet.

TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons