search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utredning om avlyssning kan ge buggning en ny chans

Regeringen utreder hur så kallad överskottsinformation från hemlig avlyssning och övervakning ska få användas. Det kan ge regeringen en ny chans att införa buggning.

När regeringen för två år sedan ville införa möjligheten för polisen att använda hemlig avlyssning, så kallad buggning, i jakten på grova brottslingar stoppades förslaget av lagrådet med hänvisning till att det saknades en ordentlig reglering av hur överskottsinformationen skulle hanteras.
Lagrådet framhöll bland annat att Europakonventionens artikel 8 kräver någon form av reglering. Senare års rättspraxis från Europadomstolen tyder också på att dessa regler måste vara klara och detaljerade så att det går att förutse hur informationen ska användas. Detta gäller vid användningen av alla former av tvångsmedel.

Tydligare regler
Frågan om reglering utreds nu under ledning av hovrättslagman Sigvard Helin i Göteborg. Ett förslag ska presenteras i början på nästa år.
–Man kan utgå från att en reglering kommer att föreslås, men när det gäller frågan om i vilken utsträckning informationen föreslås få användas är det ännu för tidigt att uttala sig, säger Sigvard Helin.
En reglering på området gör det möjligt för regeringen att göra ett nytt försök att införa buggning. Men några sådana planer finns inte i nuläget, säger Cecilia Hegethorn Strömgren på Justitiedepartementet.
–Behovet av en reglering gäller för de typer av hemliga tvångsmedel som redan är i bruk, och skulle även omfatta buggning om det skulle införas. Men i dag pågår inget arbete som gäller buggning.

HANS HELLBERG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bakgrund:
Överskottsinformation är all den information som kommer fram som inte har att göra med det aktuella brottet som avlyssningen eller övervakningen gäller. I dag är det i huvudsak oreglerat hur den informationen får användas. Det är därför till exempel inget som hindrar att en polis som avlyssnar ett sådant samtal åberopas som vittne i en rättegång om ett annat brott. Frågan om överskottsinformation har stötts och blötts i flera utredningar de senaste 20 åren. Utredningarna har ofta haft helt olika förslag till lösningar och därför har området förblivit oreglerat.
Annons
Annons