search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stor satsning på ny teknik

Samfundet satsar på cd, ny webbsida och information via e-post.
Ingen tryckt matrikel 2003
ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE har nyligen beslutat att det inte ska tryckas någon medlemsmatrikel år 2003.
Styrelsen anser att det i första hand är för dyrt att trycka och distribuera matrikeln, men konstaterar även att det ligger i tiden att gå över till modernare teknik. Den som vill har möjlighet, liksom tidigare, att ta del av medlemsuppgifterna på den nyutkomna cd-matrikeln eller via Advokatsamfundets webbsida som uppdateras varje fredag. Senare kommer det att genomföras en utvärdering där man ska granska effekterna av styrelsebeslutet.

Ny cd till alla ledamöter
EN NY CD-MATRIKEL har under sommaren skickats ut till Advokatsamfundets ledamöter. Den uppdaterade applikationen innehåller flera förbättringar.
–Vi har byggt vidare på de erfarenheter vi hade från den första cd-matrikeln, som sändes ut i fjol, och vår ambition har varit att förbättra den rejält, säger Ulrika ForsbergE, it-ansvarig på Advokatsamfundet.
Den uppdaterade matrikelapplikationen innehåller bland annat följande nyheter:
•Uppdatering av matrikeln kan göras (om man har tillgång till Internet). Filerna på nätet kommer att uppdateras varje fredag
•Utskriftsfunktion
•Förbättrad sökfunktion med fler uppgifter
•Valmöjlighet att installera på enskilda klienter eller lokala nätverk
Utnyttjar man matrikelapplikationen får man tillgång till betydligt fler uppgifter än om man använder sig av de uppgifter som är tillgängliga på Advokatsamfundets webbsida. Man kan till exempel göra betydligt mer förfinade sökningar i medlemsregistret.
–Mottagandet av den nya versionen har varit gott. Flera användare har ansett att den nya versionen är både lättanvänd och har bra sökfunktioner, säger Ulrika Forsberg.

Stort it-projekt i höst
UNDER HÖSTEN GENOMFÖRS ett omfattande it-projekt på Advokatsamfundet. Det centrala administrationsprogrammet byts ut. Dessutom ska en ny webbsida lanseras.
Det befintliga dos-baserade centrala administrativa programmet som ska bytas ut omfattar bland annat medlemsregister, byråregister, ärenderegister, prenumerationsregister, kursadministration samt fakturering.
–Tekniken utvecklas hela tiden och det ställs nya krav från medlemmar, kanslipersonal och allmänhet på vad man anser att man ska kunna få ut för uppgifter från systemet, säger Ulrika Forsberg, it-ansvarig på Advokatsamfundet. Det nya administrationsprogrammet ska fungera effektivare och säkrare med det befintliga elektroniska dokumenthanteringssystemet samt ekonomisystemet.
–Genom att effektivisera verksamheten får vi bättre verktyg för att kunna ge en bättre service, säger Ulrika Forsberg.
Det kommer att bli betydligt enklare att ta fram historik och statistik om advokatkåren och göra olika analyser. Det administrativa programmet är skräddarsytt för Advokatsamfundet. Det är en följd av att de befintliga programmen på marknaden inte klarar de komplexa krav som Advokatsamfundet ställer.
Som en del i det omfattande it-projektet sker ett arbete med att förnya Advokatsamfundets webbsida, både den publika delen och den som riktar sig till advokater och biträdande jurister. Det ska bli möjligt för ledamöterna att använda webbsidan mer aktivt än i dag. Till exempel ska man på den slutna delen kunna anmäla förändringar till matrikeln. Det ska även bli möjligt att anmäla sig till kurser och direkt få svar om man fått plats. Även möjligheten att söka information ska öka. Bland annat ska det bli möjligt att söka bland styrelsens vägledande uttalanden.
För att klara säkerheten på den slutna delen införs personlig inloggning som baseras på den personliga e-postadressen samt ett eget lösenord. De satsningar som genomförs är viktiga delar i Advokatsamfundets kommunikationsstrategi, som syftar till att ge medlemmar och även allmänhet snabbare, bättre och mer lättillgänglig information. Den som vill höra av sig med synpunkter eller förslag om förbättringar när det gäller samfundets webbsida kan göra det per e-post till:
mattias.jonason@advokatsamfundet.se
Anmälan av personlig e-postadress kan göras till:
lena.weidling@advokatsamfundet.se


Cirkulärutskick per e-post
ADVOKATSAMFUNDET SATSAR allt mer på informationsteknologi. Och som ett led i samfundets kommunikationsstrategi skickas numer cirkulärutskicken från Advokatsamfundets styrelse och annan information ut till medlemmarna både med e-post och traditionell post. Detta är under en övergångsfas då tekniken förfinas ytterligare. Från årsskiftet kommer bla cirkulären endast att skickas per e-post.
–Det innebär att mottagarna får del av cirkulären snabbare, men också att Advokatsamfundet sparar pengar på porto och kopiering. Ett viktigt syfte är att medlemmar snabbt ska kunna få information om samfundets verksamheter, säger Ulrika Forsberg, it-ansvarig på Advokatsamfundet.
Hittills har cirka 4000 e-postadresser kommit in till Advokatsamfundet. Cirka 800 återstår.
Anmälan av personlig e-postadress kan göras till:
lena.weidling@advokatsamfundet.se
Annons
Annons