search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:
R 8909/2002 Slutbetänkandet ’’En modernare rättegång’’, SOU 2001:103

R 8946/2002 Betänkandet ’’Psykisk störning, brott och ansvar’’, SOU 2002:3

R 8974/2002 Betänkandet ’’Utlandsmyndigheternas medverkan i utlänningsärenden m.m.’’, SOU 2001:110

R 8955/2002 Departementspromemorian ’’Domare och åklagare i internationella insatser’’, Ds 2002:1

R 9020/2002 Delbetänkandet ’’Snabbare lagföring 2 – Förenklad brottsutredning’’, SOU 2001:93

R 9039/2002 Europeiska Gemenskapernas Kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar

R 9138/2002 Domstolsverkets promemoria ’’Delgivning’’

R 9162/2002 Riksgäldskontorets hemställan om ändring av bankrörelselagens regler om banksekretess

R 9181/2002 Promemoria om de sk 3:12-reglerna och reglerna om andelsbyten

R 9248/2002 Domstolsverkets rapport ’’Särskilda tingsställen – Redovisning av ett projekt’’

R 9338/2002 Promemorian ’’Det nya Riksskatteverket’’, Ds 2002:15

R 9358/2002 Promemoria angående kommissionens förslag till direktiv om rättshjälp mm i gränsöverskridande civilrättsliga tvister.
Annons
Annons