search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Diciplinärenden

Beslut våren 2002


Advokat har kontaktat vittne innan vittnet hörts i förundersökningen samt meddelat vittnet att advokatens klient övervägt att anmäla vittnet för falsk tillvitelse. Ingen åtgärd.

12. TIDIGT PÅ MORGONEN lördagen den 24 juni 2000 stoppade ett par polismän en personbil, som framfördes i V-stad.
I bilen befann sig bla X och Y. Båda var alkoholpåverkade. Båda uppgav att det var den andre, som hade kört bilen.
Y förhördes av polisen den 17 och den 19 juli samt den 18 december 2000.
Förundersökningen delgavs X den 28 december 2000
Den 12 februari 2001 väcktes vid V-stads tingsrätt åtal mot X för grovt rattfylleri, varvid bla Y åberopades som vittne. Tingsrätten förordnade den 15 februari 2001 advokat A till offentlig försvarare för X.
Kammaråklagare Z har i en anmälan, som kom in den 14 februari 2001, framställt anmärkning mot A i huvudsak enligt följande.
Av kopior, som Y tillhandahållit, har framgått att A som företrädare för X tillställt Y ett brev av den 8 juli 2000, att A den 28 samma månad tillställt Y en påminnelse samt att A i ett brev av den 2 augusti 2000 meddelat Y att X på grund av Y:s uppgift att det varit X som varit bilförare övervägde att göra anmälan mot Y för falsk tillvitelse.
Z vill framhålla att A:s första brev är daterat innan vittnet hördes första gången samt att samtliga skrifter har sänts innan förundersökningen delgavs X enligt 23 kap 18 § RB. Z ifrågasätter vidare om innehållet i den sista skriften står i överensstämmelse med god advokatsed.

A HAR I ETT YTTRANDE av den 7 april 2001 anfört i huvudsak följande.
X sökte den 30 juni 2000 B:s biträde beträffande körkortsingripande och trafikonykterhetsmisstanke mot X samt fråga om att göra anmälan mot Y för falsk tillvitelse.
Eftersom det i de handlingar som A fått från polisen inte fanns några uppgifter från Y, tillställde A denne den 8 juli 2000 ett brev och den 28 samma månad en påminnelse.
Vid ett telefonsamtal den 1 augusti 2000 mellan A och Y vidhöll denne att det varit X som fört bilen. Av denna anledning tillställde A Y brevet av den 2 augusti 2000.

Nämndens bedömning:
Vad anmälaren Z lagt A till last innefattar inte något brott mot god advokatsed. Anmälan föranleder därför ingen åtgärd.


Advokat har opåkallat kränkt motparten.
Erinran tilldelad.


13. X HAR BEGÄRT prövning av huruvida ett yttrande från advokat A:s sida under förhandling i länsrätt är förenligt med god advokatsed.
X och hans tidigare hustru Y har tillsammans två barn, födda 1994 och 1996. Modern har vårdnaden om barnen. I dom den 15 december 2000 förordnade en hovrätt att X skall ha rätt till umgänge med barnen i viss utsträckning. X yrkade hos länsrätt verkställighet av domen. Länsrätten höll den 5 mars 2001 muntlig förhandling i målet. En förordnad kontaktperson hördes som vittne och bekräftade att barnen vägrat följa med till umgänget med fadern. Länsrätten fann att det inte framkommit några nya uppgifter som skulle göra det uppenbart att förhållandena ändrats och inte heller några omständigheter som skulle göra det möjligt att slå fast en risk som inte var ringa för barnens psykiska eller fysiska hälsa. Eftersom verkställighetshinder inte förelåg biföll länsrätten X yrkande om verkställighet.
Y hade den 15 december 1998 polisanmält X och påstått att denne under de senaste två åren mer eller mindre tvingat henne till samlag mot hennes vilja; hon hade därvid gjort som hon blivit tillsagd för att det inte skulle bli bråk. Hon kunde inte precisera något eller några tillfällen, då sådant brott skulle ha skett. Hennes advokat A var med vid anmälningstillfället. Den 9 februari 1999 lämnade åklagaren besked till Y att förundersökningen lades ner, enär brott inte kunde styrkas.
X har uppgett att A i sin slutplädering i nyssnämnda mål vid länsrätten mot bättre vetande påstått att X skulle ha våldtagit och misshandlat sin tidigare hustru.
A har uppgett att hon inte kan dra sig till minnes huruvida hon i sin slutplädering i länsrätten omnämnt att X enligt Y skulle ha misshandlat och våldtagit Y. Om så skulle vara fallet har A framhållit att hon troligen bedömt att det trots allt varit relevant att nämna detta för att tillvarata Y:s intressen, dvs att umgänge utan kontaktperson inte var till barnens bästa.

Nämndens bedömning:
A har opåkallat kränkt X. Genom sitt uttalande har A åsidosatt sina plikter som advokat.
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap 7 § andra stycket rättegångsbalken.Advokats medverkan i handling som kunde vara brottslig samt åsidosättande av tystnadsplikt. Varning tilldelad.

14. VID ETT RÅN mot Nationalmuseum den 22 december 2000 tillgreps tre tavlor – en Rembrandt och två Renoir – värderade till omkring 370 Mkr. Kort tid efter rånet fick advokat A besök av X och Y. För X hade A tidigare varit offentlig försvarare och även övervakare. Han visste därför att X hade avtjänat ett flerårigt fängelsestraff för förmögenhetsbrott. Y – som presenterades med enbart förnamnet – var tidigare okänd för A, men X berättade att han och Y hade träffats på kriminalvårdsanstalten K, där Y i likhet med X hade avtjänat ett längre fängelsestraff. X eller Y nämnde att Y hade dömts för bla grovt rån.
Vid besöket hos A berättade X att Y hade blivit kontaktad av en person som i sin tur kände en person som hade upplysningar att lämna om de stulna tavlorna. X och Y ville veta på vilket sätt de eller A kunde medverka till att tavlorna återställdes utan att de gjorde sig skyldiga till brott; ’’prislappen’’ för återställande var 10 Mkr per tavla. A ringde till justitieministern som befann sig utomlands. Av statssekreteraren blev han uppmanad att kontakta polisen. Innan han hann detta kontaktade polisen honom. För polisen omtalade A att det fanns en ’’prislapp’’ på tavlorna. Polisen ville se nytagna fotografier på tavlorna. Via X och Y anskaffade A sådana fotografier, dock bara på Renoirtavlorna, som han vidarebefordrade till polisen.
Den 5 januari 2001 anhölls A. Han försattes på fri fot två dagar senare.
Den 1 mars 2001 hänsköt Advokatsamfundets styrelse ärendet till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

DEN 23 MAJ 2001 åtalades X och Y för försök till grov utpressning och A för medhjälp därtill. I dom den 27 juli 2001 ogillade tingsrätten åtalen. Sedan åklagaren överklagat domen och i andra hand yrkat att X och Y skulle dömas för grovt häleri och A för medhjälp därtill, dömde Svea hovrätt den 27 november 2001 X och Y till fängelse tre år för försök till grov utpressning i fråga om Rembrandttavlan och för grovt häleri i fråga om Renoirtavlorna samt fastställde tingsrättens frikännande dom beträffande A. I domskälen anförde hovrätten att A objektivt sett främjat X och Y:s brottslighet genom att framföra deras krav på lösensumma och vidarebefordra fotografierna men att han saknat uppsåt.

I YTTRANDEN TILL Advokatsamfundet den 25 januari och den 14 mars 2001 har A hävdat att hans agerande varit såväl lagligt som advokatetiskt riktigt. Han har vidare anfört att han ensam, utan att någon på hans byrå känt till det och utan egen ekonomisk vinning, samarbetat med polisen och gjort vad polisen bett honom om för att i en oerhört svår situation hjälpa polisen att återfinna tavlorna samt att han, i och med att han blivit misstänkt för brott, gjort bedömningen att hans tystnadsplikt inte längre gällde och därför vid polisförhör medverkat till att X och Y identifierats.

Nämndens bedömning:
Ett erbjudande att återlämna stöldgods mot betalning kan utgöra brott. A borde därför ha avvisat X och Y. Genom att underlåta detta och i stället ta befattning med saken har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
I förhållande till X och Y har A haft tystnadsplikt. På grund härav och då de brott för vilka X och Y kunnat misstänkas inte varit sådana att vittnesmål kunnat avkrävas honom enligt 36 kap 5 § rättegångsbalken, borde A inte ha medverkat till att X och Y identifierades. Också i detta avseende har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
På grund av det anförda tilldelas A varning jämlikt 8 kap 7 § andra stycket rättegångsbalken.
Annons
Annons