search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

"Samfundet är till för alla advokater"

För några år sedan genomförde samfundet en marknadsföringskampanj, som nästan uteslutande vände sig till andra än köpare av affärsjuridiska tjänster. Kostnaden för kampanjen var cirka tio miljoner kronor. Den finansierades av samtliga ledamöter.
Initiativet till den nu aktuella DI-bilagan, som finansierades uteslutande genom annonser från affärsjuridiska byråer, kom från en annonsförsäljare. Samfundets bidrag bestod i att identifiera och sammanställa intressanta ämnen för den målgrupp som tidningen vände sig till. Urvalet av de advokater som deltog i artiklar och intervjuer hade också som utgångspunkt att dessa skulle ha uppdrag inom samfundet. Samfundet skall tillvarata alla advokaters yrkesintressen. Beslutet att ge ut bilagan fattades av styrelsen och föregicks av ett brev från mig till samtliga advokater. Av brevet framgick målgrupp och syfte. Ingen ledamot hörde av sig med någon kritisk synpunkt i anledning härav. Påståendet att det ingenstans i tidningen berörs att humanjurister också är verksamma “inom det moderna advokatarbetet” är, liksom ett flertal påståenden i inlägget, felaktigt. En inledande artikel på sidan tre behandlar advokaten Sture Larssons, Eksjö, arbete som offentlig försvarare för en kvinna om straffansvar enligt personuppgiftslagen. Kvinnan i fråga hade på sin fritid upprättat en hemsida på internet med information till konfirmander. En uppgift som torde falla inom ramen för humanjuristens verksamhetsfält. Målet är nu - sedan hovrätten begärt förhandsbesked - föremål för EG-domstolens prövning. Det illustrerar således mycket väl humanjuristens arbete inom det moderna advokatarbetet. Också kvinnliga advokater tillfrågades om att bidra med artiklar. Att de tillfrågade antingen avböjde eller inte fullföljde lämnade löften att skriva kan jag bara beklaga, då ambitionen var att synliggöra kvinnor inom det affärsjuridiska fältet som en naturlig spegling av utvecklingen. Ett utryck för detta var att visa en ung kvinna på omslaget. Efter att, i min dåvarande egenskap av ordförande i Stockholmsavdelningen, ha administrerat starten av cirka 45 advokatjourer inom Stockholmsavdelningens område, eller närmare häften av alla advokatjourer i Sverige, är det riktigt att jag var angelägen om att denna verksamhet skulle utvecklas bra. Det fanns ett stort behov efter rättshjälpens “avskaffande” och advokaterna erhöll mycket god publicitet. Att det var humanjurister som frivilligt deltog i arbetet är naturligt, eftersom frågorna nästan uteslutande berör humanjuristernas verksamhetsinriktning. Att verksamheten saligen skulle ha insomnat är inte heller det korrekt. Det pågår fortfarande aktiv verksamhet på cirka 70 platser i landet, vilket framgår av samfundets hemsida. Tyvärr kan dock en nedgång i antalet advokatjourer konstateras.

Anne Ramberg
Annons
Annons
Annons