search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Återta initiativet och se möjligheterna!

Tillväxten inom affärsjuridiken är betydande. Antalet biträdande jurister har ökat med ca 55 procent på två år.
Dessa har nästan uteslutande anställts på affärsjuridiska byråer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Av dessa är cirka 45 procent kvinnor. De två största advokatbyråerna sysselsätter nästan 30 procent av alla biträdande jurister.
Tillväxten inom humanjuridiken är däremot obefintlig. Antalet biträdande jurister som anställs på humanjuridiska byråer är mycket få. Denna utveckling är lika allvarlig som de affärsjuridiska byråernas tillväxt är glädjande.
Framgångsrika och lönsamma advokatbyråer är till gagn för alla ledamöter och advokatrollen i stort. Affärsbyråerna har genom effektivisering, kompetensutveckling och upprätthållande av hög kvalitet behållit gamla rättsområden och samtidigt identifierat och etablerat sig på nya områden. Därigenom har affärsjuristen behållit och utökat sin plats på marknaden. Detta har varit en nödvändighet för att kunna rekrytera de duktigaste juristerna och möta den mycket offensiva konkurrens som kom från bl a utländska advokatbyråer och de stora revisionsbyråerna. Flertalet av de advokater som gick över till revisionsbyråerna för några år sedan har nu återvänt. Affärsbyråernas framgångar har, tillsammans med samfundets bestämda hållning, effektivt bidragit till att integrerade samarbeten med revisorer i syfte att snylta på advokattiteln inte vunnit framgång . Detta har också inneburit ett viktigt bidrag till att bevara advokattitelns och advokatrollens identitet. Att Enronskandalen senare också har visat sig vara ett bevis på faran med att blanda revision och konsulttjänster är inte ägnat att förvåna och bekräftar vad samfundet sedan länge förutspått. TILL SKILLNAD FRÅN affärsjuristerna med finansiellt starka klienter har humanjuristernas arvoden under lång tid till betydande del finansierats av skattemedel och rättsskyddsförsäkringar. Humanadvokaten har dock i princip monopol på offentliga försvar m.m. Genom ändringarna i rättshjälpen kom cirka 75 procent av underlaget att försvinna. Bortfallet har inte kompenserats genom rättsskyddet. Däremot har antalet förordnanden som målsägandebiträde ökat kraftigt. Antalet timmar som offentliga försvarare, offentliga biträden och målsägandebiträden lägger ned har även ökat med i genomsnitt 1,5 timmar per utbetalningstillfälle. Momsen på advokattjänster för enskilda gör till skillnad från vad som gäller för affärsklienten det jämförelsevis mycket dyrt att utanför rättshjälpen och rättsskyddet köpa advokattjänster. Timkostnadsnormen är otillständigt låg, särskilt med beaktande av att den ger en ersättning till advokater som motsvarar endast cirka 75 procent av vad en rådman erhåller i lön. Konkurrensen från fastighetsmäklare, begravningsentreprenörer, notariatavdelningar, juristfirmor, revisorer m fl har ökat väsentligt. Dessa har också på humansidan, som historiskt har utgjort advokatkårens kanske viktigaste arbetsfält, lyckats ta betydande marknadsandelar. Vid TEMO-undersökningen under år 2000 framkom att en tredjedel av kåren hade en taxerad inkomst understigande 300 000 kronor.Vi har trots Pro-bonoverksamheten, nya rättsområden och ökad komplexitet i rättslivet misslyckats med att förklara för köparen av de humanjuridiska tjänsterna att advokaten är den främste rådgivaren. På vissa ställen i landet finns en överetablering i den meningen att advokaterna är undersysselsatta. För att möta detta krävs bl a kraftfulla initiativ, effektivare organisationer, investeringar i kompetens och marknadsföring. Det förtjänar understrykas att ett mycket stort antal humanjurister driver en i alla avseenden föredömlig verksamhet, med i normalfallet åtföljande god lönsamhet. Advokaten åtnjuter förmånen av att ha en skyddad titel, vars legitimitet bygger på att alla advokater oavsett inriktning lever upp till och värnar om de rättigheter advokatens klienter alltjämt åtnjuter. Därför har alla ett gemensamt intresse av att värna om vår yrkesidentitet och de värden som utgör själva kärnan i advokattiteln, det vill säga lojalitetsplikten, tystnadsplikten, oberoendet, skyddet mot intressekonflikter m m. Dessa grundläggande värden är oberoende av vem klienten är; en misstänkt mördare, en moder vars barn har omhändertagits för samhällsvård eller ett börsbolag. Samhörigheten mellan ledamöterna tar i den meningen sin utgångspunkt just i klientintresset. SAMFUNDETS kanske viktigaste uppgift är att garantera att klienter – enskilda eller företag – är tillförsäkrade att oberoende, etiskt och professionellt högt kvalificerade advokater kan bistå dem i rättsliga angelägenheter. Därför har det för samfundet varit angeläget att med alla medel bekämpa samgåenden mellan advokater och revisorer. Därför är det viktigt att efterlevnaden av våra etiska regler är hög i alla olika typer av advokatverksamheter. Därför satsar samfundet på kompetenshöjande åtgärder.Vi måste skapa en advokatidentitet, som attraherar de unga juristerna så att vi inte bara kan rekrytera dem,utan också behålla dem i yrket.Det är viktigt att vi ur ett företagsperspektiv framstår som effektiva och tidsanpassade, inte minst vad gäller arbetsvillkor mm. Det åligger samfundet att tillvarata advokaternas yrkesintressen och verka för sammanhållningen inom kåren. Samfundet kan inte skaffa klienter, men väl medverka med information, utbildning, utveckling, försöka påverka beslutsfattare, sprida kunskap till polis, åklagare, domare och allmänhet/media, delta i utrednings och lagstiftningsarbete, förhandla timkostnadsnorm m m. Vi har dessvärre misslyckats med att få statsmakterna att höja ersättningen för humanjuristens arbete till vad som i vart fall motsvarar vad en rådman tjänar. SKILLNADEN i utveckling och förutsättningar för bedrivande av advokatverksamhet leder naturligt nog till ökade differenser i lönsamhet, vilket i sin tur skapar en betydande känsla av olikhet inför advokatrollen och de betingelser under vilka advokaterna verkar, vilket är till skada för alla advokater och motverkar sammanhållningen inom kåren. Samfundet verkar för att skapa förutsättningar för att alla advokater ska kunna identifiera sig med kolleger, samfundet och dess uppgifter. Detta kräver dock ett aktivt konstruktivt engagemang också från ledamöterna. Engagemang i vid bemärkelse för yrkesfrågorna och de övergripande rättsfrågor som berör samhället. Samfundet har en skyldighet att bevaka rättssäkerhetsintressen och tillse att advokatens kunskap och erfarenheter kommer samhället till del. Inom detta område har alla advokater ett gemensamt intresse att värna. Under de senaste månaderna har FN och därefter EU bl a träffat beslut rörande bekämpning av terrorism och en europeisk arresteringsorder. Dessa beslut förutsätter nationell lagstiftning i respektive medlemsstat för att kunna genomföras. Grundläggande rättsprinciper som förutsebarhet och legalitetskravet har helt åsidosatts.Härtill kommer att vem som helst riskerar att bli betraktad som terrorist med åtföljande risk att bli överlämnad till annan medlemsstat som följd. Att stödja ANC:s frihetskamp i Sydafrika eller gömma en flykting torde omfattas av begreppet. ANDRA exempel på rättsvidriga beslut är frysningen av tillgångar för terroristmisstänkta, som numera tillika kan åläggas reseförbud till följd av en FN-resolution. Detta utan att något enda bevis presenterats som visar att ens grund för skälig misstanke om brott finns. Det är inte nog med detta. Om det visar sig att offren är oskyldiga och frysningen av tillgångar upphävs saknas enligt EU:s förslag möjlighet att kräva ersättning för den skada som beslutet förorsakat. Detta är oacceptabelt. Sverige har givit upp sitt självstyre som demokratisk stat och farhågorna om konsekvenserna av överstatlighet riskerar att besannas. Samfundets styrka bygger på dess ledamöter. Om ledamöterna i ökad utsträckning intresserade sig för de grundläggande yrkes- och rättssäkerhetsfrågorna skulle förutsättningen för förståelse och kommunikation mellan de olika inriktningar och typer av verksamheter som advokater representerar ha stora förutsättningar att öka. Affärsjuristerna har mycket att lära av humanjuristerna om vad som är själva kärnan i advokatrollen och humanjuristerna har på motsvarande sätt mycket att lära av affärsjuristerna rörande affärsstrategi, management, kunskapsuppbyggnad och kommunikation. JAG VÄLKOMNAR initiativ med konkreta förslag till lösningar på det mycket allvarliga problem som den obefintliga tillväxten inom humanjuridiken och det ökade avståndet mellan olika verksamhetsinriktningar innebär.Avdelningarnas roll är viktig. Att konstatera verkligheten är sällan svårt, men att identifiera orsak och finna lösningar är ofta vanskligare. Ytterst ankommer det på den enskilde advokaten att återta initiativet och se möjligheterna.

ANNE RAMBERG
Generalsekreterare
Annons
Annons