search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:
R 8516/2001
Departementspromemorian "Abonnentinflytande i kabel-TV-nät", Ds 2001:52

R 8541/2001
Departementspromemorian "Straffrättslig sanktionering
av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor", Ds 2001:58

R 8571/2001
Framställning från Sveriges Inkassoorganisation om
höjning av inkassokostnader m.m.

R 8717/2002
Promemorian "Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd
vid massflykt", Ds 2001:77

R 8885/2002
UNCITRAL:s utkast till reglering av "International
contracts concluded or evidenced by data messages"

R 8966/2002
Proposition om Sveriges antagande av rambeslut om en
europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna
Annons
Annons