search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förbud mot integrerat samarbete

Advokaters deltagande i multidisciplinary partnerships har länge diskuterats både i Sverige och på den internationella arenan. En särskild fråga har varit om nationella advokatsamfunds förbud mot integrerade samarbeten med revisorer är förenliga med EG-rätten. Genom ett principiellt viktigt avgörande av EG-domstolenden 19 februari 2002 erhölls ett med spänning emotsett klarläggande besked. Här är de viktigaste slutsatserna.
Bakgrund: Två ledamöter av det nederländska advokatsamfundet hade, genom ett särskilt beslut med tilllämpning av stadgarna, förbjudits att bedriva integrerade samarbeten med Arthur Andersen respektive Price Waterhouse. Advokaterna förde talan mot beslutet och hävdade att det stod i strid med såväl EG-rättens konkurrensförbud som EG-rättens bestämmelser om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster.Är det nationella advokatsamfundets antagande av sina stadgar ett beslut av en företagssammanslutning?EG-domstolens avgörande inleddes med ett konstaterande av att det nederländska advokatsamfundet när det utfärdar sina regler, är en företagssammanslutning i den mening som avses inom konkurrensrätten. I målet hävdades att eftersom den nederländska lagstiftaren har inrättat advokatsamfundet och givit det befogenhet att utfärda föreskrifter i syfte att uppfylla sina uppgifter, skall utfärdande av föreskrifter inte anses vara en ekonomisk verksamhet. Följaktligen skulle, hävdades det, föreskrifterna inte omfattas av EG-fördragets bestämmelser för företag (bl.a. det i målet aktuella konkurrensförbudet) utan bedömas som offentligrättsliga bestämmelser. Efter en analys av situationen i Nederländerna ansåg dock EG-domstolen att de aktuella föreskrifterna skulle anses omfattas av det aktuella konkurrensförbudet. Det nederländska advokatsamfundet utfärdar sina föreskrifter självständigt helt utan inblandning från den nederländska lagstiftarens sida. EG-domstolen underströk dock att, i en medlemsstat där staten själv behåller sin möjlighet att i sista hand själv anta sådana föreskrifter, skall i stället föreskrifterna anses vara offentligrättsliga.Formuleringen antyder att Sveriges advokatsamfunds stadgar inte skall anses omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag eftersom det grundläggande förbudet mot multidisciplinary partnerships framgår av lag, 8 kap 4 § RB och samfundets stadgar fastställs av regeringen.

Den materiella huvudfrågan:
Huvudfrågan var om det aktuella förbudet kan anses konkurrensbegränsande på ett sådant sätt att det strider mot EG-fördragets förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Domstolen utesluter inte att förbudet kan anses ha vissa konkurrensbegränsande effekter, exempelvis genom att klientens möjligheter att välja “förenade” tjänster begränsas.Trots förbudets negativa verkningar anser EG-domstolen inte att förbudet strider mot konkurrensreglerna. Begränsningarna är nämligen nödvändiga för att säkerställa att advokatyrket utövas på ett korrekt sätt. Det står varje medlemsstat fritt att reglera villkoren för utövande av advokatyrket så länge det inte finns specifika EG-regler för detta ändamål. EG-domstolen granskade ingående vilken roll advokaten har tilldelats i Nederländerna och om advokatsamfundets föreskrifter kan sägas skydda dessa syften och påpekar särskilt att advokaterna har en skyldighet att ta tillvarata klientens intresse på ett oberoende sätt och att undvika varje risk för intressekonflikt och att iaktta en strikt tystnadsplikt. Revisorerna har en annan roll vid revision. De är inte underkastade motsvarande etiska regler. Revisorn skall göra en objektiv undersökning och kontroll av klienternas bokföring och i tredje mäns intresse - t ex aktieägare och borgenärer - uttala sig om räkenskaperna. Det finns alltså en grundläggande motsättning mellan revisorernas verksamhet med kontroll och advokaternas verksamhet med rådgivning. Domstolen kommer därför till slutsatsen att förbudet varit påkallat för att säkerställa att advokatyrket utövas på ett korrekt sätt.

Avslutande kommentarer:
Det finns all anledning att se utomordentligt positivt på EG-domstolens avgörande. Den europeiska advokatorganisationen CCBE har hälsat utgången med stor tillfredsställelse. Sveriges advokatsamfund har även i framtiden möjlighet att påverka utformningen av den svenska advokatrollen och de etiska reglerna. Klienternas särskilda privilegier kan upprätthållas. I annat sammanhang finns det anledning att behandla den högaktuella och synnerligen angelägna frågan om vilka förändringar av normsystemet som är påkallade för att åstadkomma en oberoende och förtroendeskapande revision.

Axel Calissendorff
Advokatsamfundets ordförande
Annons
Annons