search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet
avgivit yttranden:
R 8411/2001 Betänkandet ”Kartellbekämpning”,
SOU 2001:74

R 8413/2001 Justitiekanslerns framställning
med förslag till ändring i förordningen
(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk
mot staten

R 8423/2001 Betänkandet ”Barnmisshandel
– Att förebygga och åtgärda”, SOU 2001:72

R 8434/2001 Departementspromemorian
”Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar
– genomförande av direktiv 98/44/EG”,
Ds 2001:49

R 8455/2001 Domstolsverkets utvärdering
av den nya rättshjälpslagen (1996:1619)

R 8497/2001 Promemorian ”Delegering i
tingsrätt – Förslag till nya regler”

R 8515/2001 Promemorian ”Verkställighet
av utländska domar på privaträttens område”

R 8539/2001 Stiftelsen för Internetinfrastrukturs
(IIS) rapport ’’Ett alternativt tvistlösningsförfarande
(ADR) för domännamn
i toppdomänen .se”

R 8552/2001 Departementspromemorian
”Etikprövning av forskning som avser
människor”,Ds 2001:62

R 8558/2001 Departementspromemorian
”Ändringar i konsumentköplagen”,Ds
2001:55 samt Konsumentverkets framställning
”Preskriptionstid vid reklamation”

R 8669/2001 Promemorian ”Begränsning av
rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget
näringsverksamhet på delägarrätter
och på andelar i svenska handelsbolag”

R 8677/2001 Promemorian ’’Sveriges tillträde
till Förenta Nationernas internationella
konvention om bekämpande av finansiering
av terrorism’’

R 8730/2002 Lagrådsremiss angående följdändringar
i brottsskadelagen.
Annons
Annons
Annons