search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

IT – ett överlevnadsvillkor för kåren i sin helhet

Detta nummer av Advokaten har som huvudtema IT. En av samfundets huvuduppgifter är att garantera en hög etisk och professionell standard i kåren. Detta sker bl a genom samfundets tillsynsverksamhet respektive utbildningssatsningar.
En annan huvuduppgift är att tillvarata advokaternas yrkesintressen. Av centralt intresse för kåren är att ledamöterna upprätthåller sin konkurrenskraft och är väl rustade inför de mycket snabba förändringar av rättslivet och samhället i övrigt som ständigt äger rum. Dessa förändringar avser bland annat den för yrkesutövningen tillgängliga tekniken. Detta är ingen nyhet i sig.Vad som dock skiljer dagens situation från tidigare är den mycket snabba förändringstakt som råder.Vidare ställer utvecklingen nya och andra krav på advokatverksamhetens organisation och resurser.

ADVOKATENS ORGANISATION måste alltid anpassas till förändringarna i samhället. I de vägledande reglerna stadgas att en advokat är skyldig att ha en fungerande kontorsorganisation.Vidare förutsätts att en advokat är väl förtrogen med rättsutvecklingen. En advokat måste därför i rimlig omfattning ha tillgång till och utnyttja de hjälpmedel som modern datateknik erbjuder. Liksom gårdagens advokatorganisation fordrade tillgång till telefon och skrivmaskin krävs av dagens advokat att denne i vart fall har tillgång till internet och e-mail.

KLIENTEN HAR RÄTT att förvänta sig att dennes ombud inte är avsevärt sämre utrustad än domstolen, åklagaren eller motpartens ombud. Åklagarna är t ex redan mycket långt framme vad gäller presentationsteknik. Det är därför lika angeläget för alla advokater oavsett inriktning att möta dessa nya krav. Det finns alltjämt ledamöter som inte anser sig behöva eller kunna anpassa sig till modern teknik. Detta är enligt min mening en felaktig inställning. Det handlar inte bara om hur den enskilde advokaten uppfattas. Det torde vara ett överlevnadsvillkor för kåren i sin helhet att trovärdigt visa att den är beredd och kapabel att anpassa sig till samhällsutvecklingen. Samfundets standard för advokater i allmänhet kan inte heller sättas utifrån den minst förändringsbenägne advokaten. Kansliet planerar att fortsättningsvis med början vid halvårsskiftet huvudsakligen tillhandahålla information via internet. Sedan ett år distribueras Advokatnytt endast via hemsidan. Vi har också påbörjat en sammanställning av samtliga ledamöters emailadresser, vilka kommer återfinnas i årets matrikel. Ambitionen är att kunna informera ledamöterna kostnadseffektivt och snabbt. Tanken är att kunna sända gruppmail till avdelningarna m fl avgränsade grupper.Vidare pågår upphandling av ett nytt medlemsregister som skall underlätta registrering av uppgifter, anmälningar till kurser, tecknande av försäkringar m m. Den ökade användningen av IT ställer också nya krav på dokumenthantering och säkerhetsrutiner. Dessa frågor är föremål för arbete inom kansliet och av styrelsen utsedda arbetsgrupper. En annan fråga som kommer erfordra reglering är den alltmer förekommande e-handeln med advokattjänster.

ANNE RAMBERG
Generalsekreterare
Annons
Annons
Annons
Annons