search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:
R 8223/2001 Slutbetänkandet
”Mönster Form Design
– Förslag till formskyddslag”,
SOU 2001:68
R 8281/2001 Promemorian
”Förfarandet vid hyresnämnderna
och arrendenämnderna”
R 8282/2001
Delbetänkandet
”Snabbare
lagföring 1 – Några förslag till
förenklingar”, SOU 2001:59
R 8412/2001 Riksdagens revisorers
rapport (2001/02:6)
”Uppehållstillstånd för asylsökande
- tidsåtgång, kostnader,
reformarbete”
R 8435/2001 Riksdagens lagutskotts
remiss av motionerna
2001/02:L257, L282, L332, L345
angående franchising samt L270
angående domstolarnas möjlighet
att jämka avtal mellan
näringsidkare
R 8496/2001
Departementspromemorian
”Åtgärder mot sena betalningar”,
Ds 2001:56
R 8538/2001 Riksåklagarens
förslag till nya beslutsformuleringar
för åklagarväsendet
R 8540/2001 Departementspromemorian
”Trafikskada
utomlands – enklare att få
ersättning”, Ds 2001:51
Annons
Annons