search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Högintressanta föredragshållare kommer till Lund

Dagarna för Allmänna advokatmötet, den 1-2 juni, rycker närmare. Och nu kan flera av de intressanta föreläsarna presenteras.
Föredraget på temat om förmånsrättens förändring kommer att hållas av rådman Ylva Norling Jönsson, som var sekreterare i Förmånsrättskommittén tills huvudbetänkandet lades och därefter expert, och hovrättsassessor Amina Lundqvist, som inom Justitiedepartementet hanterat lagrådsremissen. Lars Bredin, före detta börschef, är föredragshållare för ämnet: Från privat aktiebolag till publikt börsbolag.

FÖR PROGRAMPUNKTEN om familjerätt och barns boende avser arrangörerna att inbjuda dem som får uppdragen att vara ordförande och sekreterare i den parlamentariska kommittén som ska utvärdera 1996 års och 1998 års lagstiftning beträffande barns rätt att komma till tals och gemensam vårdnad. Skulle dessa personer inte vara utsedda till mötet är målsättningen att någon från regeringskansliet skall delta och berätta om utredningsdirektiven.

NÄR DET GÄLLER TEMAT religionsfrihetens gränser så har Kjell-Åke Modéer,professor i rättshistoria, tackat ja till att medverka. Professor Reinhold Fahlbeck, som är verksam både i Sverige och Japan, har uttryckt intresse för att medverka under förutsättning att han kan medverka per telefon och bildlänk från Japan, vilket arrangörerna avser att försöka göra möjligt. Verksamhetschefen med ansvar för integrationsfrågor i Malmö kommun Anders Wennerström kommer att tala om kulturkrockar, om missförstånd på grund av bristande förståelse för uttryckssätt och förhållningssätt. Ett föredrag blir under rubriken ”Bilden i rätten”. Användning av bilder i rättegångar har fått och kommer att få än större betydelse – inte minst som bevisning i brottmål.Hasse Hansson, lektor i bildpedagogik vid Konstfack i Stockholm, och tidigare advokaten och numera Jämo Claes Borgström håller ett föredrag på detta tema.
Annons
Annons