search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Förenklade förfaranden populära

Ett snabbare och billigare förenklat förfarande och fasta taxor kring omtvistat värde. Det är Stockholms Handelskammares skiljedomsinstituts försök att tillgodose de parter som anser att kostnaderna för skiljeförfarande skenat iväg.
Vid tvister om små värden kunde processkostnaderna överstiga det omtvistade värdet. Det kändes inte bra. De nya reglerna löser inte allt men gör det åtminstone enklare och billigare än tidigare att tvista, säger skiljedomsinstitutets generalsekreterare Ulf Franke. Kostnaderna för förenklat skiljeförfarande begränsas av att det bara finns med en skiljeman och att tvisten ska vara löst inom tre månader. Något som hittills inte helt kunnat hållas,snittiden är i dag tre månader och 17 dagar.

KOSTNADERNA för skiljemännens arvoden och Handelskammarens administration vid ett förenklat förfarande är knappt en tredjedel jämfört med ett vanligt. Att tvista om belopp upp till miljonen kostar 53 000 kronor, arvodena till ombuden oräknade. Och det förenklade förfarandet har mött stort intresse i nationella tvister. Cirka 30 ärenden, eller knappt en fjärdedel av alla fjolårets tvister, avgjordes genom förenklat förfarande. Vid vanliga förfaranden tilllämpar Handelskammaren sedan 1999 fasta taxor som utgår från det omtvistade värdet. Allt för att parterna i förväg ska veta vad det kostar. En tvist om fem miljoner kronor kostar parterna 380 000 kronor för tre skiljemän och institutets arbete. Och så tillkommer förstås ombudens arvoden. – Tidigare jobbade vi på löpande räkning. När du bygger om ditt kök hemma vill du ju veta om det ska kosta 30 000 eller 300 000 kronor. Här erbjuder vi en klar fördel jämfört med ad hoc-förfaranden. Systemet med fasta taxor har fått kritik för att parterna tvingas betala hela taxan även om parterna förlikas före dom. Men det stämmer inte säger Ulf Franke: – Taxorna innehåller en maximi- och en miniminivå. Om parterna förlikas gör skiljenämnden en uppskattning av hur stor del av målet som förlupit. Om förlikningen görs tidigt har det hänt att parterna bara behövt betala en tiondel av taxan. – Däremot händer det ibland att ett mål med högt omtvistat värde är tämligen okomplicerat. Parterna upplever då att det är orimligt dyrt. Ibland slår det fel åt andra hållet. Men i det stora hela har det fungerat förvånansvärt bra, det vill säga arbetsinsatsen har motsvarat taxan.

HANDELSKAMMAREN erbjuder sedan några år också medling i stället för skiljeförfarande, efter internationell förebild. Det har hittills inte varit någon succé. Institutet har inte haft ett enda uppdrag. – Det är ett intressant alternativ att lösa tvister men jag tror inte att det kommer få något större genomslag här, säger Ulf Franke.Vi svenskar är förhållandevis lite tvistbenägna jämfört med andra.Om vi inte vill gå till skiljeförfarande så söker vi gärna förlikning på egen hand.

HANS HELLBERG
TOM KNUTSON
Annons
Annons