search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar

Sortera efter

Filtrera efter

Sökträffar: 367

 1. den 14 april 2021

  Samerna, staten och sanningen

  Visst är samefrågan komplicerad, men att årtionde efter årtionde inte förmå ta tag i den så att vi får en samepolitik i enlighet med vår grundlag och internationell rätt inger inte respekt
 2. den 9 december 2020

  Klienten ur fokus

  Advokat Björn Rosengren avfärdar Jan Kallbergs förslag att offentliga försvararuppdrag inte skall utföras av advokater under samfundets tillsyn, utan av en myndighet. Jan Kallberg, jur. kand. och
 3. den 30 september 2020

  Ett auktoritativt klarläggande behövs

  Bokföringsbrott och god redovisningssed Ett auktoritativt klarläggande behövs Advokat Allan Stutzinsky skriver att frågan om huruvida avvikelser från god redovisningssed omfattas av bokföringsbrott
 4. den 26 augusti 2020

  ”Det luktar rättsskandal”

  Palmeutredningen och chefsåklagare Krister Peterssons agerande Advokat Jan-Anders Hybelius är kritisk till chefsåklagare Krister Peterssons agerande i Palmeutredningen och utpekande av Stig Engström
 5. den 17 juni 2020

  Advokatsamfundet kommer att agera

  Replik Det problem med att ibland inte kunna nå sina klienter inför ett eventuellt överklagande som advokat Mikael Niklasson tar upp i sin debattartikel känns säkert igen av många advokater, och
 6. den 17 juni 2020

  Att kvälja ett beslut från disciplinnämnden

  Det sägs att man inte ska kvälja dom, och det gäller sannolikt också beslut från disciplinnämnden, men jag ställer mig frågande till ett sådant beslut. Det skriver advokat Mikael Niklasson. Beslutet
 7. den 8 april 2020

  Okunskap gör debatten skev

  Dödsfallet med den treåriga flickan: Debatten om det tragiska dödsfallet med en treårig flicka i Norrköping visar på okunskap om uppdraget att företräda barn. Det anser advokat UllaBella af Klercker
 8. den 29 januari 2020

  Uttalandet innebär inte någon begränsning

  Replik Uttalandet tar sikte på marknadsföring i sociala medier, svarar Christer Danielsson, Eva-Maj Mühlenbock och Mia Edwall Insulander. Det vägledande uttalandet tar sikte på advokaters
 9. den 29 januari 2020

  Ett vägledande uttalande som reser frågor

  Advokaterna Anne Ramberg och Lena Frånstedt Lofalk anser att styrelsens vägledande uttalande från den 5 december reser flera principiella frågor. Advokatsamfundets huvudstyrelse har vid sammanträde
 10. den 11 december 2019

  Advokatsamfundet har ingen politisk agenda

  Replik Advokatsamfundets ledning tillbakavisar advokaterna Hellmans och Engströms påståenden och understryker att samfundet inte har någon politisk agenda. I den debattartikel av tre
 11. den 11 december 2019

  Samma etiska regelverk gäller i sociala medier

  Replik Disciplinnämnden ägnar sig inte åt någon form av könsdiskriminering. Lika lite agerar nämnden åsiktspolis. Vid aktiviteter på sociala medier är advokater skyldiga att iaktta precis samma
 12. den 11 december 2019

  Viljan till självcensur är besvärande

  Advokaterna Peter Hellman och Fredrik Engström skriver i sitt debattinlägg att de tycker sig se en besvärande utveckling inom Advokatsamfundet där man, samtidigt som man utåt sett betonar vikten av
 13. den 15 maj 2019

  Advokatsamfundets tillsyn ur ett klientperspektiv

  Advokatsamfundets tillsyn ur ett klientperspektiv Advokatsamfundets tillsyn är synnerligen väsentlig och givetvis ett angeläget skydd mot oegentligheter från en medlem. Revisorsintygen bör därför